Elaborare plan urbanistic zonal Munții Harghita

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Elaborare plan urbanistic zonal Munții Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
urbanism , turism , mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Căpîlnița - Kápolnásfalu
Ciceu - Csíkcsicsó
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Harghita-Băi - Hargitafürdő
Sântimbru-Băi - Büdösfürdő
Siculeni - Madéfalva
Vlăhița - Szentegyháza
Băile Homorod - Homoródfürdő
Izvoru Mureşului - Marosfő
Zetea - Zetelaka
Izvoare - Ivó
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Populația din zona Munților Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Elaborarea planului urbanistic zonal este necesară pentru stabilirea clară a condițiilor de dezvoltare a zonei din punct de vedere turistic, economic
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Zone intravilan nereglementat urbanistic fără utilități adecvate, neaccesibile
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prin elaborarea formei finală a PUZ ului, obținerea tuturor avizelor și aprobarea de consiliile locale și Consiliul Județean Harghita va fii posibilă dezvoltarea armonioasă a zonei , punerea în valoare al potențialului turistic
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
strategia turistică al județului Harghita, strategia de dezvoltare al județului Harghita
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Legea 350/ 2001
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract Nr 7922/20.04.2012
Obiectivele proiectului: 
dezvoltare turistică a zonei
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
populația, proprietarii terenurilor, turiști , posibile investitori
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
17.98 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
17.98 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Elaborare plan urbanistic zonal Munții Harghita 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu