Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 131 - DJ 133 – DJ 137A” prin POR 2014-2020

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 131 - DJ 133 – DJ 137A” prin POR 2014-2020
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sânpaul - Homoródszentpál
Ocland - Oklánd
Ulieș - Kányád
Petecu - Petek
Adresa: 
- drumul județean DJ 131, de la limita județului Covasna, prin Ocland – Sânpaul, până la DJ 133 - drumul județean DJ 133, de la comuna Ulieș, prin satele Daia, Orășeni și Petreni, până la Sânpaul (DJ 131) - drumul județean DJ 137A, de la DJ 137, prin Oțeni – Nicolești - Ulieș – Petecu, până la limita județului Brașov
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Elaborarea documentației tehnico-economică pentru obținerea finanțării prin POR 2014-2020, axa prioritară 6.1
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Starea tehnică a acestor sectoare de drum este necorespunzătoare, atât din punct de vedere al suprafeței de rulare cu degradări multiple (gropi, denivelări longitudinale și transversale, tasări, etc.), cât și din punct de vedere al elementelor de siguranța circulației. Podețele existente sunt colmatate, degradate sau fără timpane. Pe anumite zone lipsesc șanțurile, iar unde există, sunt înierbate, colmatate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
DOCUMENTE ŞI POZE
Documente: 
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
contract de servicii nr. 4/2618/10.02.2016
Obiectivele proiectului: 
- îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumului și modernizarea căii de rulare - asigurarea scurgerii apei pluviale de pe platforma drumului prin șanțuri, rigole amenajate - realizarea lucrărilor necesare pentru siguranța circulației (semnalizări și marcaje, parapeți, trotuare, intrări în incintele gospodăriilor particulare/instituții publice/spații comerciale) - aducerea parcărilor și stațiilor de autobuz la cotă și racordarea acestora la drumul județean reabilitat - reabilitarea sau înlocuirea podețelor existente pe acest sector de drum, după caz
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Localitățile situate lângă limita județului, precum: Ocland, Sânpaul, Ulieș, Daia, Orășeni, Petreni, Oțeni, Nicolești, Ulieș, Petecu
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
80.92 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
80.92 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 131 - DJ 133 – DJ 137A” prin POR 2014-2020 80.92 80.92 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
30 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu