”Proiectarea lucrărilor de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland (proiectare faza DALI + Audit energetic)”

Şcoala Specială Ocland

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
”Proiectarea lucrărilor de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland (proiectare faza DALI + Audit energetic)”
Clasificare
Categoria bugetara: 
65.02 Învățământ
Cheltuieli bugetare: 
...07.04 învatământ special
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură educațională
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ocland - Oklánd
Adresa: 
Ocland nr. 69 și nr. 5
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În ultimii decenii nu s-a intervenit asupra infrastructurii clădirilor, au fost modernizate doar sistemele de încălzire. Ca urmare a folosirii intensive a spațiilor ( zilnic 9-10 ore) și a uzurii normale, gradul de degradare a clădirilor este ridicată. Starea clădirilor nu permit obținerea autorizației de funcționare. Nici organizarea funcțională a spațiilor nu asigură condiții optime necesare desfășurării procesului educațional. Efectuarea unor lucrări de reabilitare presupun existența unei documentații de avizare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Acoperișurile prezintă o stare degradată avansată, iar zidurile igrasie.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Degradarea continuă a clădirilor, funcționarea instituției fără autorizație.
DOCUMENTE ŞI POZE
Poze: 
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Hotărârea nr. 317/2016 privind aprobarea Strategiei educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
-Legea educației Naționale nr.1/2011 -Ordinul Nr. 5573/2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a învățământului special şi special integrat
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Nu e cazul
Obiectivele proiectului: 
Scop principal: realizarea serviciului de proiectarea lucrărilor de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland prin întocmirea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a Auditului energetic.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Copiii/elevii cu cerințe educative speciale, cadrele didactice și de administrație.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
29.69 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
29.69 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
”Proiectarea lucrărilor de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland (proiectare faza DALI + Audit energetic)” 29.69 29.69 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu