Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc , Piața Libertății, nr.5, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc , Piața Libertății, nr.5, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Reabilitare clădiri
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, Piața Liberății nr.5, județul Hargita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Palatul Administrativ al județului Harghita, este amplasată în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, judeţul Harghita și are destinație de funcțiuni administrative. Regimul tehnic al construcției este S+P+4E. Conform regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin H. G. nr. 766/1997, Anexa nr. 3, art. 6 și în conformitate cu metodologia specifică elaborată de M.L.P.A.T. construcția se încadrează în categoria „B” de importanță. Clasa de importanță a construcției, potrivit reglementărilor tehnice și corelată cu categoria de importanță, este a I-a, construcție de importanță deosebită datorită destinației speciale de la corpul 5 și al numărului de personal prezenți în clădire în anumite intervale de timp. Construcția a fost executată în anii 1984-1985, pe baza proiectului nr. 2370/1981, elaborat de I.S.L.G.C. București. Parametrii geometrici: 4 corpuri cu S+P+4E și 1 corp central cu S+P+mezanin. Sistem structural din cadre din beton armat orientat după cele doua direcții principale. Suprafața construită: Ac = 4822.50 m2 și Adc. = 20694.90 m2. Situația existentă: Instalații termice: Instalațiile clădirii Palatului administrativ al Județului Harghita prezintă un grad ridicat de uzură, rezultat în urma unei perioade de folosință de peste 30 de ani, în această perioadă lucrările de reparații și modernizări au fost minime. Majoritatea elementelor componente ale instalațiilor și-au depășit durata de serviciu, iar instalațiile în ansamblul lor au depășit durata normală de funcționare. Acest lucru impune intrarea instalațiilor în reparație capitală și modernizare pentru asigurarea funcționării instalațiilor la un nivel de performanță ridicat, prin înlocuirea unor echipamente și de părți de instalații. Centrala termică: Încălzirea clădirii se face printr-un sistem propriu, cu centrală termică la subsolul clădirii cu două cazane de apă caldă NEW CONFORT – NA 800, care sunt în funcțiune din anul 2004 și au depășit durata normală de funcționare. Ascensoare: În clădire sunt patru puțuri pentru ascensoare, dar numai trei ascensoare (lifturi) pentru persoane sunt în funcțiune de peste 30 de ani. Instalarea ascensorului al patrulea nu s-a realizat. Hidroizolații: Pentru refacerea hidroizolației scărilor și terasei circulabile din jurul clădirii este elaborat un proiect PT. Acest proiect nu prevede și izolația termică a încăperilor situate la subsolul clădirii. Pe de altă parte, în anul 2012 a fost întocmit o expertiză energetică (Raport de audit energetic) prin care s-a studiat performanţa energetică a clădirii și potrivit căruia ar fi nevoie de rezolvarea următoarelor probleme: 1. Reabilitarea termică a anvelopei clădirii în scopul reducerii sarcinii termice de încălzire și a consumului anual de energie. În acest scop ar fi nevoie de: - Sporirea rezistenţei termice corectate a pereţilor exteriori peste valoarea de 2,80 m2K/W prin completarea izolaţiei termice a pereţilor cu plăci de polistiren sau finisaje cu componente agrementate, de 10 cm grosime, protecţia şi tencuirea acestora. - Acoperirea punţilor termice. – Ajustarea tâmplăriei existente de pe faţade, cu tâmplărie din PVC dublustratificat, cu folie de aluminiu la exterior, împotriva radiaţiilor şi intemperiilor, minim 5 camere şi opţional, fante hidroreglabile. - Utilarea uşilor de acces, uşi etanşe, cu sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă. 2. Reabilitarea și redimensionarea instalaţiei interioare de încălzire (a cărei sarcină termică se va reduce în urma reabilitării termice a anvelopei). În acest scop ar fi nevoie de: - Înlocuirea corpurilor de încălzire ineficiente şi a conductelor de distribuţie corodate; - Termostatarea corpurilor de încălzire - Înlocuirea şi mărirea randamentului sursei de căldura şi a traseelor de distribuţie. - Înlocuirea aparatelor învechite. - Refacerea integrală a reţelei de distribuţie agent termic de încălzire şi apă caldă de consum - Practicarea şliţurilor în pereţi pe traseul reţelelor, izolarea termică a conductelor. - Montarea de armături de separare şi golire coloane - Montare de debitmetre la punctele de consum de apă caldă şi rece. - prevederea unui sistem de reglare a sarcinii termice pe zone și corpuri de clădire. 3. Sporirea rezistenţei termice a pardoselii şi a planşeului la pod, peste valoarea 4,5 m2K/W, respectiv 5,0 m2K/W. 4. Reabilitarea instalaţiei electrice din clădire. În acest scop ar fi nevoie de: - revizia instalaţiei electrice, - verificarea şi completarea tablourilor electrice de distribuţie, - modernizarea sistemului de iluminat, - introducerea corpurilor de iluminat eficiente şi a controlului automat al iluminatului. 5. Și în sfârșit la instalaţiile de gaze naturale ar fi nevoie de: - revizia instalaţiei de gaze naturale, - înlocuirea armăturilor şi a conductelor cu durată de funcţionare depăşită, - prevederea de senzori de gaz şi robinete automate de închidere în încăperile în care se utilizează gaze naturale din blocul alimentar. Luând în considerare și cele amintite mai sus este nevoie următoarele lucrări: Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:  Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol) șarpantelor și învelitoarelor, în scopul reducerii sarcinii termice de încălzire și a consumului anual de energie. Izolarea șarpantei și a învelitoarelor trebuie proiectat astfel încât să fie posibilă mansardarea imobilului;  Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv cea aferenta accesului, cu tâmplărie lemn stratificat sau aluminiu și geam termoizolant cu trei folii de sticlă, tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;  Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă la corpul central cu mezanin și a scărilor și terasei circulabile din jurul clădirii;  Schimbarea cupolei din sala de marmură;  Instalarea de uși automate în clădire și în garaj;  Să se analizeze caracteristicile tehnice ale tâmplăriei exterioare (uși și ferestre) cu geam termopan montate în anii anteriori dacă corespund cerințelor actuale, sau trebuie schimbate cu altele mai moderne;  Studierea și alegerea soluției reabilitării exterioare a clădirii pentru a se păstra forma și aspectul inițial al clădirii. Observație: Este necesară integrarea documentației existente privind hidroizolația terasei din jurul palatului administrativ precum și completarea acesteia astfel încât să fie prevăzute și lucrări de termoizolație. Documentația elaborată nu cuprinde lucrări de termoizolație ci numai hidroizolație. Lucrări de reabilitare a sistemului de iluminat:  Revizia instalației electrice, verificarea și completarea tablourilor electrice de distribuție. Modernizarea sistemului de iluminat, înlocuirea circuitelor electrice dacă este cazul și a corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;  Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumului de energie;  Modernizarea iluminatului exterior al clădirii inclusiv iluminatul festiv(de Crăciun);  Schimbarea generatorului electric montat în subsolul clădirii (care nu este funcțional) în vederea asigurării energiei electrice și în caz de întreruperi;  Amplasarea sistemelor fotovoltaice integrate în clădiri, care va asigura generarea curentului electric;  Să se analizeze posibilitatea înlocuirii în totalitate a corpurilor de iluminat fluorescente cu sistem modern de iluminat tip LED, senzori de mișcare, module de automatizare în vederea ajustării intensității luminii (stand by) etc.;  Să se analizeze posibilitatea asigurării montării unor prize electrice sigure pe stâlpii de la terasa circulabilă a clădirii; Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire  Redimensionarea și modernizarea instalației interioare de încălzire (a cărei sarcină termică se va reduce în urma reabilitării termice a anvelopei), înlocuirea corpurilor de încălzire ineficiente și a conductelor de distribuție corodate și prevederea unui sistem de reglare a sarcinii termice pe zone și corpuri de clădire;  Înlocuirea corpurilor de încălzire existente cu corpuri de încălzire din aluminiu și montarea a cel puțin unui robinet cu termostat în fiecare încăpere;  Să se analizeze posibilitatea de a se racorda la sistemul centralizat de încălzire centrală urbană a municipiului Miercurea Ciuc; Lucrări de reabilitare a instalațiilor sanitare:  Înlocuirea instalațiilor de canalizare deteriorate și prevederea unor sisteme de degivrare la colanele pluviale din stâlpii exteriori și la receptorii de terasă;  Înlocuirea robinetelor defecte din rețeaua de distribuție a apei și înlocuirea conductelor de distribuție corodate;  Asigurarea apei calde de consum la toate lavoarele din grupurile sanitare și alte încăperi unde este necesară asigurarea apei calde;  Prevederea la obiectele sanitare a unor armături cu consum redus de apă și cu închidere automată după folosire;  Revizia instalației de stingere incendii cu hidranți și completarea acesteia conform normelor PSI;  Dotarea tuturor grupurilor sanitare cu uscătoare eficiente și moderne de mâini;  Colectarea apelor pluviale de pe acoperiș și utilizarea acestora în rezervoarele de apă din toaletă; Lucrări de reabilitare a instalațiilor de gaze naturale:  Revizia instalației de gaze naturale, înlocuirea armăturilor și a conductelor cu durata de funcționare depășită. Prevederea de senzori de gaz și robinete automate de închidere în încăperile în care se utilizează gaze naturale din blocul alimentar. Lucrări de reabilitare a Centralei termice:  Achiziționarea și instalarea echipamentelor pentru prepararea și transportul agentului termic. Soluţiile analizate vor avea în vedere producerea cea mai eficientă a energiei termice prin reducerea consumurilor specifice de combustibil gaz natural. Soluţiile analizate vor avea în vedere eficientizarea procesului tehnologic de producere şi distribuţie a energiei termice (a apei calde) şi energiei electrice prin implementarea unor unităţi de cogenerare (dacă este posibil) utilizând combustibilul gaze naturale și utilizarea resurselor regenerabile energia solară, panouri solare și panouri fotovoltaice. Lucrări de reabilitare a ascensoarelor:  Montarea a patru lifturi moderne pentru persoane, dintre care cel puțin unul să fie adecvat și pentru transportul persoanelor cu dizabilități locomotorii. Dimensionare trebuie astfel făcută încât să fie posibil transportul până în pod. Lucrări de ventilație, umbrire:  Având în vedere că pe timpul verii partea estică și sudică a clădirii se încălzește în exces trebuie găsită o modalitate de umbrire. Printr-o asemenea soluție se poate reduce folosirea aparatelor de aer condiționat;  Este necesară schimbarea aparatelor de aer condiționat, care sunt în funcțiune de cel puțin 12 ani, cu unele moderne care au un consum scăzut de energie;  Asigurarea umbririi tuturor sălilor de ședință și găsirea de soluții moderne de aerisire;  Să se analizeze posibilitatea creării sistemului de ventilație în clădire, inclusiv birouri, cu recuperarea de căldură, pentru asigurarea îmbunătățirii calității aerului reducând aerisirile inutile; Sistemul de paratrăsnet:  Modernizarea sistemului de paratrăsnet și legare la pământ existent și îmbunătățirea parametrilor conform prescripțiilor tehnice legale. Proiectantul să analizeze ce tipuri de lucrări sunt eligibile pentru finanțare și aceste proiecte elaborate de proiectant să se înainteze spre avizare către Comisia CTE. La subsol dimensionarea instalațiilor termice și electrice trebuie realizată astfel încât să fie posibilă utilizarea încăperilor și pentru alte scopuri decât depozitare (săli de recreație, săli de prezentare, etc.). Pentru estimarea costului investiției au fost luate în considerare datele de pe următoarele pagini web: 1) http://amsolutions.ro/priectare-si-design/ - potrivit căruia: – Preț Proiectare arhitectură: 7 euro/mp/suprafață desfășurată a construcției, – Preț Proiectare structură rezistență: 5 euro/mp/ suprafață desfășurată a construcției, – Preț Proiectare instalații: minim 1 euro/mp/ suprafață desfășurată a construcției, - Preț Comision pentru obținere avize: 150 lei / aviz la care se adaugă taxele percepute de fiecare avizator. 2) http://www.birou-de-arhitectura.ro/preturi-proiecte/ - potrivit căruia: - Cu titlu indicativ, onorariile (prețul pt. proiecte) pentru proiectarea de arhitectură sânt cuprinse între: 3 €/m² și 8 €/m² pentru elaborarea proiectul necesar pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.). La acest preț se adaugă costurile legate de studiul geotehnic, proiectul de rezistență, verificarea structurii, eventual expertiza tehnică, taxele și avizele necesare, etc.. În final costul total al unui proiect D.T.A.C. se ridică între 6€ și 12€ pe m² proiectat. 3) http://www.archeton.ro/tarife-proiectare - potrivit căruia: Faza de elaborare a proiectelor prezentată pe site este de Proiect Tehnic complet (PT), conținând toate specialitățile: - arhitectură: toate părțile scrise și desenate specifice, elaborate pentru faza DDE (Detalii De Execuție); - rezistență: toate părțile scrise și desenate specifice, faza DDE, verificat de un verificator MLPAT; - instalații: proiectele de instalații sanitare, termice și electrice, verificat de un verificator autorizat. - deviz estimativ: parte componentă a documentației tehnice complete, conținând listele cu necesarul de materiale și cu cantitățile de lucrări prevăzute în proiectul tehnic. Prețul proiectului complet (PT+DDE+DTAC) se obține înmulțind suprafața desfășurată a construcției (aria desfășurată construită: (Adc) cu tariful de proiectare de baza 12 Euro/mp Adc. În acest preț este inclus și proiectul D.T.A.C. (Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construcție) și adaptarea proiectului tip la terenul beneficiarului. Tarifele de proiectare prezentate mai sus sunt tarife de bază, nu conțin TVA și reprezintă prețul total al unui proiect tip complet (proiect nemodificat), acoperind toate fazele de proiectare și toate specialitățile implicate în proiect, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării de construcții, legi actualizate. Luând în considerare valorile maxime de proiectare amintite mai sus, valoare proiectului ar fi: 12 Euro X 20.695 mp = 248.340 Euro care aproximativ este 1.117.530 lei. Având în vedere însă faptul că nu este nevoie de un proiect complet (PT+DDE+DTAC) fiind vorba de o clădire existentă precum și faptul că există o documentație tehnică a clădirii destul de curentă elaborată în anii 2012 împreună cu expertize tehnice, prețul proiectul ar trebui să încadreze în jurul valorii de 35% din prețul maxim amintit mai sus respectiv între 391.136 lei. Pe de altă parte este oportun să luăm în considerare și prevederile Hotărârii nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice cu completările și modificările ulterioare, respectiv că: ,,Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.” Tot odată pentru referință putem lua în considerare și cele prevăzute în: Dispoziția nr. 1250/02.11.2016 al Primarului Municipiului Miercurea Ciuc, privind condițiile de înscriere a asociaților de proprietari în Programul operațional regional 2014-2020, pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1 Axa prioritară 3: - Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor. Operațiunea A Clădiri rezidențiale în care printre altele la art. lit. e) este prevăzut că: ,,Valoarea estimată a contribuției proprii se determină pe baza costurilor efective a lucrărilor realizate în ultimii ani și se stabilește la 90 lei/mp suprafața utilă a apartamentelor.” Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu completările și modificările ulterioare ,,art. 13 (1) Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 se asigură astfel: a) 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite; c) 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. Astfel acest 90 lei/mp amintit mai sus este doar 20% din valoarea totală, valoarea totală ar fi deci 450 lei/mp. Deci putem aproxima că pe baza costurilor efective a lucrărilor realizate în ultimii ani în Miercurea Ciuc valoarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii ar fi în jur de 450 lei/mp raportat la suprafața clădirii. Astfel valoarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii ar fi 450 lei/mp X 20.695 mp = 9.312.750 lei. Din care nivelul maxim de cheltuieli pentru proiectare şi inginerie 3,0% + consultanţă 1,0% din valoarea investiţiei de bază, în total deci 4% din valoarea investiţiei de bază ar fi 372.510 lei. Având în vedere faptul că vor fi alte lucrări decât cele de reabilitare termică a anvelopei clădirii considerăm că valoarea investiţiei de bază va mai mare decât cel amintit mai sus. Astfel implicit și valoare proiectului va fi puțin mai mare. Luând în considerare cele 2 valori 391.136 lei și 372.510 lei și pe baza celor amintite mai sus, estimăm că prin rotunjire, prețul proiectului va fi aproximativ 400.000 lei.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Consum relativ mare de energie termică și electrică în clădire, degradare accentuată a hidroizolației , instalații electrice și termice învechite
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reducerea consumului de energie termică și electrică, creșterea nivelului de confort a clădirii totodată prelungirea duratei de funcționare a imobilului.
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 Republicată privind calitatea în construcţii, cu completările și modificările ulterioare în general și în speță cele prevăzute la: ,,art. 27 Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale: a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;” - Respectarea prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu completările și modificările ulterioare în general și în speță cele prevăzute la: ,,art. 1 (3) Până în anul 2020 se stabileşte o ţintă naţională indicativă de reducere a consumului de energie cu 19%.”. - Respectarea prevederilor Legii nr. 372/2005 Republicată privind performanţa energetică a clădirilor, cu completările și modificările ulterioare în general și în speță cele prevăzute la: ,,art. 22 (1) În cazul clădirilor cu o suprafaţă utilă de peste 500 m2, aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice, precum şi în cazul clădirilor în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice, prin grija proprietarului/administratorului clădirii, după caz, certificatul, în valabilitate, se afişează într-un loc accesibil şi vizibil publicului. (2) Începând cu 9 iulie 2015, prevederile alin. (1) se aplică clădirilor cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 m2, aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), conducătorii instituţiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi conducătorii instituţiilor publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii sau administratorii clădirilor de interes şi utilitate publică, denumiţi în continuare deţinători, vor acţiona pentru elaborarea şi afişarea certificatului. (4) În scopul informării publice privind consumurile energetice în clădiri şi al mobilizării deţinătorilor acestora în promovarea acţiunilor privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, certificatul se afişează la toate categoriile de clădiri de interes şi de utilitate publică, precum şi la cele prevăzute la art. 6 alin. (1), care sunt frecvent vizitate de public. (5) Deţinătorii clădirilor publice vor acţiona, în perioada de valabilitate a certificatelor, pentru punerea în aplicare a măsurilor recomandate incluse în certificatele elaborate pentru clădirile pe care le deţin. (6) Punerea în aplicare a măsurilor recomandate prevăzute la alin. (5) implică, în principal, expertizarea tehnică structurală şi auditul energetic al clădirii existente, proiectarea, executarea şi recepţia lucrărilor de intervenţie, cu respectarea actelor normative şi a reglementărilor tehnice în vigoare.”
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
nu este cazul
Obiectivele proiectului: 
Reducerea consumului de energie termică și electrică, cresterea confortului clădirii, prelungirea duratei de funcționare a imobilului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Populația județului Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
400.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
400.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc , Piața Libertății, nr.5, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu