* Realizare documentație tehnică privind proiectul integrat de reabilitarea, modernizare și dotare a 4 clădiri publice din Orașul Bălan și a aleilor, trotuarelor, pistelor de bicicliști2018 ianuarie
Bălan - Balánbánya
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
După revoluţia din 1989, cu închiderea minelor de cupru viaţa economică a orașului Bălan trăieşte o recesiune uriaşă. Lipsa locurilor de muncă duce la migraţia locatarilor din zonă,viaţa oraşului a devenind tot mai dificilă. Pentru redresarea lucrurilor conducerea oraşului a hotărât ca prin investiţii în turism să încerce readucerea vieţii din oraş la nivele mai acceptabile. Zona oraşului Bălan reprezintă unul dintre cele mai pitoreşti zone carstice din ţară,cu masivul Hăşmaşul Mare sau Piatra Singuratică amintind doar cele mai reprezentative. Investiţia ce face obiectul prezentului proiect are ca obiect realizarea documentațiilor tehnice privind realizarea unui proiect integrat pe programul POR; Axa prioritară 13; Prioritatea de investiții 13.1 cu scopul de a reabilita, moderniza, dota și funcționaliza corespunzător un număr de 4 clădiri publice: Baza Sportivă Orașenească, Casa de Cultură, 1 bloc nefamiliști și Clădirea cunoscută sub denumirea de Bogolyvar. În plus față de aceste clădiri intenționăm amenajarea de alei pietonale, trotuare, piste de bicicliști, zone de agrement și de petrecere a timpului liber. Zonele urbane (oraşe mici) din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere a economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, resurselor naturale și umane pe care le deţin. Dezvoltarea economică, socială şi de sănătate durabilă a zonei este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi serviciilor de bază existente. Serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menţine decalajul accentuat dintre zonele dezvoltate şi mai puţin dezvoltate din România şi care, cu atât mai mult, reprezintă o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-economice a tuturor zonelor. Valoarea totală a investiției privind realizarea documentației tehnice necesare este de 500 000 lei, din care - Solicităm pentru 2018 Consiliului Județean Harghita suma de 50 000 lei; - 45 000 reprezintă contribuția eligibilă din partea POR; Având în vedere faptul că nivelul contribuției locale este unul destul de ridicat, înaintăm Consiliului Județean Harghita prezenta notă de fundamentare de sprijinire a asigurării surselor financiare necesare realizării documentațiilor tehnice necesare.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții locuitorilor orașului Bălan prin asigurarea unor servicii de o calitate sporite în domeniul cultural și sportiv precum și atragerea de turiști și vizitatori în zonă. Obiectivele specifice ale prezentului proiect sunt: - îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajare de alei, trotuare, piste de bicicliști, zone de agrement și de recrere; reabilitarea a 4 clădiri publice.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea realizării proiectului este justificată de starea deteriorată și neglijată al clădirilor și spațiilor avute în vedere. Prin amenajarea spațiului public local crește calitatea de viață din teritoriu, ce poate conduce la o incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale. Pe lângă acesta investiția dă un suport pentru afluxul turiştilor care vizitează zona. Oportunitatea investiţiei constă pe de o parte din creşterea valorilor locale şi implicit atractivitatea comunei, precum pe de altă parte introducerea spațiului amenajat în circuitul turistic asigurând accesul pentru vizitatori și un loc de agrement pentru locuitorii din oraș. Având în vedere aceste beneficii, primăria orașului Bălan în situația existentă, care arată depopularizarea orașului, trebuie să realizeze această investiție și să asigură un loc comunitar, pentru cultură, conversație și distracție. Această investiție este o posibilitate pentru menținerea populației, în special a tinerilor, în oraș. Îmbunătățirea infrastructurii locale are un impact pozitiv și asupra mediului antreprenorial prin facilitarea accesului agenților economici și a clienților acestora.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii investiției sunt: - Întreaga comunitate reprezentată de locuitorii orașului, în număr de 7857, conform ultimelor date statistice transmise de către INS; - Un număr estimat de 3000 turiști și vizitatori anual;
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiectul de investiție se află în următorul stadiu: - Ne aflăm în stadiul de cerere de ofertă privind elaborarea documentațiilor tehnice necesare;

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%