Reabilitarea rețelei stradale al comunei Sancrăieni, județul Harghita-Contribuția proprie a comunei Sâncrăieni la proiect/Csíkszentkirály község utcáinak aszfaltozása-Önrész biztosítás2018 ianuarie
135000
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investiţia vizează asfaltarea strazilor in comuna Sâncrăieni, care cuprinde refacerea stratului de suport prin repararea gropilor, pregătirea suprafeţei şi aşternerea a 2 straturi de asfalt ca strat de baza și strat de uzură, pe o lungime totală de 5 472 ml/ A beruházás Csíkszentkirály község utcáinak aszfaltozását irányozza elő, ami tartalmazza az út felület előkészítését és 2 aszfaltréteg elterítését 5 472 méter hosszúságon.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin asfaltarea drumurilor va fi asigurat siguranţa in circulaţie atât vechiculelor cât şi pietonilor. Investiţia are un impact benefic asupra mediului deoare ce înbunătăţeşte colectarea şi evacuarea apelor de suprafaţă, astfel se diminuează apariţia noroiului şi a prafului. Deasemenea se măreşte confortul fonic şi se diminuează sursele de poluare/ Az utcák leaszfaltozásával biztosítva lesz egy biztonságos közlekedés úgy az autosok mint a gyalogosok számára. A beruházásnak környezet kimélő hatása is van, nagyban hozzájárul a sár és a por képződés csökkentéséhez.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Modernizarea străzilor din zona centrală contribuie la dezvoltarea economica şi turistica a zonei, şi contribuie la dezvoltarea condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei. Prin modernizarea drumurilor va fi asigurat siguranţa in circulaţie atât vechiculelor cât şi pietonilor/ A falu utcáinak feljavítása, hozzájárul a térség gazdasági és turisztikai fejlődéséhez, hozzzájárul a helyi lakosság életminősségének javulásához, kialakitva egy sajátos jellegü faluképet az idelátogatók számára. Az utcák modernizálásával biztosítva lesz egy biztonságos közlekedés úgy az autosoknal mint a gyalogosok számára.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
locuitori comunei/ – a község lakossága
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Exista documentația DALI și Proiect Tehnic aprobat, cererea depusa pentru finanțare în cadrul PNDL 2017-2020 a fost aprobat, cu o valoare alocata din bugetul de stat de 2.229 318,26 lei, urmează incheierea contractului de finanțare/Jóvá van hagyva a megvalósíthatosági tanulmány meg a tehnikai dokumentáció, és a 2017-2020 -as kormányprogramban 2.229 318,26 lei van jóváhagyva a beruházás kivitelezésére, következik a támogatási szerződés megkötése.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%