“Scoala după şcoală” la Colegiul Tehnic Batthyány Ignác din Gheorgheni2018 ianuarie
40000
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Programul SDS elaborat la nivelul Colegiului Tehnic Batthyány Ignác cuprinde activităţi de educaţie, complementare activităţii didactice, care se corelează cu activităţi de susţinere şi de dezvoltare personală a elevilor. Pachetul de activităţi de educaţie, complementare activităţii didactice, cuprinde activităţi de suport pentru efectuarea temelor şi activităţi remediale; Pachetul de activităţi de susţinere şi de dezvoltare personală a elevilor cuprinde: a) activă, atitudine responsabilă faţă de mediul înconjurător, dezvoltare durabilă etc.), activităţi pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare şi gândire critică, activităţi de promovare a unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie sănătoasă, regim de viaţă sănătos etc.), activităţi de prevenire a comportamentelor riscante datorate consumului de alcool, tutun şi droguri etc.; activităţi fizice şi mişcare; b) activităţi tematice/ateliere (microproiecte pe diferite domenii: arte, ştiinţe, tehnologii, sport etc.); c) alte activităţi specifice.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general: Creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor direcţi manifestat prin îmbunătăţirea infrastructurii şi ridicarea performanţelor elevilor in urma aplicării de metode şi instrumente remediale, preventive şi de dezvoltare personală şi profesională – premiza înlesnirii inserţiei mai uşoare pe piaţa muncii sau în sistemul de învăţământ terţiar. OS1. Reducerea ratei de abandon prin apariția succesului școlar ca urmare a activităților din cadrul proiectului OS2. Creşterea ratei de absolvire prin înregistrarea unor progrese vizibile la disciplinele de examen de bacalaureat ca urmare a activităților remediale din cadrul proiectului OS3. Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat la 80% prin eficientizarea proceselor de predare - învăţare - evaluare ca urmare a activităților din cadrul proiectului OS4. Creşterea gradului de absorbţie al absolvenţilor la prin implicarea mai accentuată elevilor din grupurile dezavantajate la o educaţie de calitate ca urmare a activităților din cadrul proiectului.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Remarcările propunătoriilor au fost asemănătoare privind faptul că procesul instructiv-edicativ nu poate să se deruleaze într-un mod eficient atâta timp elevii trec în ciclul liceal cu note sub 5 obţinute la disciplinele de exanen la Testarea naţională. Căutând motivile acestei probleme, au fost identificate caracteristicile generale ale generației Z. Se preconozează ca aceste lacune ar putea fi înlăturate printr-un efort comun din partea factorilor implicaţi: şcoala, părinţi, comunitatea locală, ţinând cont şi de aspectele caracteristice ale generaţiei Z. Ni se spune bunăoară că „durata de atenţie”, de concentrare, a acestor tineri e scurtă. Ca urmare, faptul de a scana în loc de a citi îi determină să dea „răspunsuri superficiale în timpul orelor de şcoală la întrebările profesorilor”. Avem o mare problemă: informaţiile captate din zbor nu au timpul necesar să se depoziteze. Tinerii internauţi trec rapid de la una la alta. Informaţiile nu lasă la propriu vorbind urme. Ceea ce înseamnă că nu sunt transformate în cunoştinţe. Pe acest fond informaţional a luat naştere ideea lansării programului
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi elevii liceului. Grupul țintă va fi constituit din 56 de elevi din clasele IX-XII , repartizaţi pe 4 grupe cu max 14 elevi/grupă, pe fiecare an de implementare a proiectului. Grupul țintă constituit, va avea o componentă reprezentată de elevii cu risc de abandon școlar și o componentă reprezentată de elevii cu risc de eșec școlar. Elevii cu risc de abandon școlar sunt identificați a face parte din familii dezorganizate, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, lăsați în grija bunicilor, elevi care nu au scopuri clare în ceea ce privește viitorul lor , elevi care din diferite motive extrinseci nu au o imagine a viitorului. Cealaltă componentă a grupului țintă este formată din elevii care sunt identificați cu risc de eșec școlar, de a nu finaliza liceul, de a nu se înscrie pentru susținerea examenului de certificarea competențelor profesionale sau pentru susținerea examenului de bacalaureat sau pentru cei care înscriindu-se la examenul de bacalaureat, exista riscul de a nu promova acest examen; Activitățile proiectului se vor focaliza asupra celor două componente ale grupului în funcție de nevoile identificate la nivelul fiecăreia. Creșterea procentului de elevi care vor participa la examenul de bacalaureat și care vor promova acest examen, este principalul indicator urmărit a fi atins în cadrul acestui proiect; Creșterea procentului de absolvenți care vor continua studiile sau care se vor integra profesional pe piața forței de muncă conform nevoilor identificate la nivelul angajatorilor, este un alt indicator urmărit ; Pe de altă parte urmare a rezultatelor proiectului, a unei eficiente comunicări cu reprezentanții comunității, comunitatea devine beneficiar indirect al proiectului. Unitatea școlară va beneficia de o altfel de promovare a ofertei școlare și a activității întregii școli, proiectul aducând beneficii și în ceea ce privește imaginea școlii în comunitatea locală. Tot ca beneficiari indirecți sunt identificați părinții elevilor cu risc de abandon școlar sau eșec școlar și profesional, dar și reprezentanții comunității, angajatori sau reprezentanți ai comunității locale;
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Fază de concept.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%