Amenajarea zonei centrale din vecinătatea casei de cultură din orașul Bălan, în zonă de recreere 2018 ianuarie
50000
Bălan - Balánbánya
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
După revoluţia din 1989, cu închiderea minelor de cupru viaţa economică a orașului Bălan trăieşte o recesiune uriaşă. Lipsa locurilor de muncă duce la migraţia locatarilor din zonă,viaţa oraşului a devenind tot mai dificilă. Pentru redresarea lucrurilor conducerea oraşului a hotărât ca prin investiţii în turism să încerce readucerea vieţii din oraş la nivele mai acceptabile. Zona oraşului Bălan reprezintă unul dintre cele mai pitoreşti zone carstice din ţară,cu masivul Hăşmaşul Mare sau Piatra Singuratică amintind doar cele mai reprezentative. Investiţia ce face obiectul prezentului proiect are ca obiect amenajarea zonei central a oraşului din vecinătatea casei de cultură. Zonele urbane (oraşe mici) din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere a economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, resurselor naturale și umane pe care le deţin. Dezvoltarea economică, socială şi de sănătate durabilă a zonei este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi serviciilor de bază existente. Serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menţine decalajul accentuat dintre zonele dezvoltate şi mai puţin dezvoltate din România şi care, cu atât mai mult, reprezintă o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-economice a tuturor zonelor. Conform ghidului solicitantului aferent M8/6B „Dezvoltarea armonioasă a spațiului rural”, proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale(comunele) şi asociaţiile acestora se încadrează în categoria proiectelor de interes public, negeneratoare de profit. În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin financiar pentru îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei și investiției de uz public în informarea turiștilor în infrastructura turistică la scară mică. Prin amenajarea spațiului comunitar din jurul căminului cultural din orașul Bălan vor fi efectuate următoarele lucrări: - realizarea unui trotuar pe partea Nordică şi Sudică a casei de cultură ce oferă continuitate circulaţiei pietonal în jurul acestea. - reamenajarea spaţiilor verzi existente,inclusiv plantare de plante şi gazon nou. - placarea din partea Vestică(faţada principală) cu plăci decorative din andezit - mobilarea parcului cu bănci,coşuri de gunoi,rastel de bicicletă,panouri de publicitate - realizarea iluminatului zonei Prin realizarea lucrărilor enumerate va fi atins atât obiectivul general, cât și obiectivul specific al investiției. Acest spațiu renovat asigură un loc comunitar pentru locuitorii orașului, precum și turiștii, unde pot să au parte în evenimente culturale, conversații, întâlniri, care întărește incluziunea socială al locuitorilor orașului. Prin amenajarea spațiului public din jurul căminului cultural din Bălan, se prevede îmbunătățirea serviciului local, care poate conduce la o incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic și social, precum și de depopulare a zonelor mici urbane. La acest spațiu comunitar, locuitorii orașului, în special cei tineri, pot participa inclusiv la organizarea evenimentelor culturale, sociale, educaționale sau de agrement. Având în vedere faptul că, în acest moment nu sune amenajate zone similare la nivelul orașului, putem considera că această investiție va avea un impact pozitiv semnificativ asupra calității vieții tinerilor din localitate, constituindu-se într-o alternativă valabilă la tendințele actuale de petrecere a timpului liber prin baruri, discoteci sau jocuri de noroc. În cazul în care spațiul din jurul căminului cultural nu va fi renovat, nu vor fi spații adecvate pentru parcarea mașinilor și pentru depozitarea bicicletelor, precum nu va fi un spațiu comunitar pentru locuitorii și turiștii, unde vor putea să-și petreacă timpul liber pentru odihnă și conversație. Astfel va scădea atracţia turistică a regiunii și va crește depopularizarea orașului. În vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai prezentului proiect, precum și pentru aprobarea proiectului s-a emis HCL nr. 80/2017. Cererea de finanțare, împreună cu documentația anexată a fost depusă pentru a fi finanțată în cadrul PNDR, măsura LEADER M19.2 și înregistrată la SIBA-CE CRFIR – Alba Iulia cu nr. F1920074A021172100052. În data de 06.12.2017, prin notificarea AFIR nr. 24573 ni s-a adus la cunoștință faptul că, acest proiect a fost acceptat pentru a primi finanțare din măsura 19.2. Valoarea totală a investiției este de 438.779 lei, din care - 228.100 lei este reprezentată de valoarea eligibilă a proiectului, care va fi decontată din PNDR LEADER/M8/6B - 210.679 lei este reprezentată de contribuția proprie care va fi suportată din bugetul local al orașului Bălan, sau din alte surse atrase, din care TVA: 69.778 lei. Având în vedere faptul că nivelul contribuției locale este unul destul de ridicat, înaintăm Consiliului Județean Harghita prezenta notă de fundamentare de sprijinire a asigurării surselor proprii pentru acest obiectiv de investiții din finanțare europeană.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea rurală care contribuie la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4. Obiectivele specifice ale prezentului proiect sunt: - îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea zonei centrale din vecinătatea casei de cultură din centrul oraşului pentru a obţine un spaţiu central modern, funcţional cu o imagine ce reprezintă oraşul,cu folosirea elementelor existente dar renovate,schimbate,reconstruite. - realizarea unui trotuar pe partea Nordică şi Sudică a casei de cultură ce oferă continuitate circulaţiei pietonal în jurul acestea. - reamenajarea spaţiilor verzi existente,inclusiv plantare de plante şi gazon nou. - placarea din partea Vestică(faţada principală) cu plăci decorative din andezit - mobilarea parcului cu bănci,coşuri de gunoi,rastel de bicicletă,panouri de publicitate - realizarea iluminatului zonei
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea realizării proiectului este justificată de starea deteriorată și neglijată al spațiului din jurul casei de cultură. Prin amenajarea spațiului public local crește calitatea de viață din teritoriu, ce poate conduce la o incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale. Pe lângă acesta investiția dă un suport pentru afluxul turiştilor care vizitează zona. Oportunitatea investiţiei constă pe de o parte din creşterea valorilor locale şi implicit atractivitatea comunei, precum pe de altă parte introducerea spațiului amenajat în circuitul turistic asigurând accesul pentru vizitatori și un loc de agrement pentru locuitorii din oraș. Prin analiza tehnico-financiar se prevede că investiția merită să fie realizată lângă beneficii sociale. Având în vedere aceste beneficii, primăria orașului Bălan în situația existentă, care arată depopularizarea orașului, trebuie să realizeze această investiție și să asigură un loc comunitar, pentru cultură, conversație și distracție. Această investiție este o posibilitate pentru menținerea populației, în special a tinerilor, în oraș.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii investiției sunt: - Întreaga comunitate reprezentată de locuitorii orașului, în număr de 7857, conform ultimelor date statistice transmise de către INS; - Un număr estimat de 1.500 tranzitanți, reprezentați de: turiști, tineri participanți ai schimburilor de experiență organizate la nivelul orașului sau cu ocazia organizării diferitelor evenimente culturale, sociale sau de orice alte natură.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiectul de investiție se află în următorul stadiu: - S-a elaborat documentația tehnico-economică la nivelul SF (inclusiv avizele aferente) - S-a aprobat HCL nr. 80/2017 de aprobare a proiectului, inclusiv a indicatorilor tehnico economici ai investiției, - S-a depus cererea de finanțare către organismul finanțator: PNDR – Leader măsura M19, M8/6B - S-a înregistrat notificarea de acceptare a finanțării Următoarele activități principale sunt preconizate astfel: - Organizarea conferinței de lansare a proiectului - Încheierea contractului de finanțare - Achiziția PT-ului, elaborarea acestuia, verificarea și recepția - Organizarea procedurilor de achiziții pentru asistență tehnică, dirigenție de șantier și management proiect - Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție lucrări - Semnarea contractelor de achiziții, - Managementul proiectului și activitățile de publicitate și infomare - Execuția lucrărilor - Recepțiile finale și raportări - Organizarea conferinței finale

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%