Reabilitare conducte de incalzire la Liceul Tehnologic Gabor Aron Vlahita2018 ianuarie
70000
Vlăhița - Szentegyháza
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitare conducte de incalzire la Liceul Tehnologic Gabor Aron Vlahita: Eficienta energetica se realizează, printre altele, prin reducerea pierderilor de energie termica pe reţelele de distribuţie de agent termic secundar pentru incalzire si apa calda de consum prin transmisie către mediul ambiant, datorita imbunatatirii izolaţiei conductelor si reducerea pierderilor de agent termic.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
In scopul dezvoltării durabile in domeniul alimentarii cu energie termica a localităţii, respectiv a Liceului Tehnologic Gabor Aron Vlahita sunt necesare soluţii tehnice performante capabile sa asigure comunităţii locale, pe de o parte, condiţii normale de viata si de munca si satisfacerea nevoilor sociale ale acesteia in condiţii de rentabilitate economica si eficienta energetica si pe de alta parte,care sa asigure pastrarea calitatii aerului pentru protecţia sanatatii, protecţia solului si a subsolului, fara a afecta echilibrul ecosferei precum si accesul generaţiilor următoare la resursele energetice primare.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Având in vedere H.G.R. 882 / 03.06.2004 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind alimentarea cu energie termica a localităţilor prin sisteme de producere si distribuţie centralizate si in acord cu politica Uniunii Europene in materie de energie,s-au stabilit masuri prioritare aplicabile imediat si pe termen mediu si lung,astfel incat sa se respecte Indicatorii de performanta ai serviciului public de alimentare cu energie termica. Odata cu înlocuirea acestor conducte se realizează si optimizarea reţelelor termice de distribuţie ca diametre, lungimi si trasee ca urmare a modificării debitelor de agent termic fata de situaţia avuta in vedere in momentul realizării sistemului iniţial.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
300 elevi si 50 cadre didactice. Beneficiari indirecti locuitori ai orasului Vlahita: 6868 de locuitori.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Devizul /Lista cuprinzand cantitatile de lucrari este atasata prezentei. De la Consiliul Judetean Harghita am primit finantare in valoare de 16500,00 lei (Adresa Consiliului Judetean Harghita nr. 25311/30.10.2017). Aceasta valoare a fost completat din bugetul local al Orasului Vlahita cu 13500,00 lei. Liceul Tehnologic Gabor Aron Vlahita a mai completat cu o valoare de 11000,00 lei, insumand in total pana in prezent o valoare totala de 41000,00 lei. Aceasta valoare a fost contractata prin contractul de finantare -atasat prezentei-, pentru furnizarea materialelor: Teava preizolata ISOPEX H-63, Teava preizolata ISOPEX H-75, Ramificatie T tip PEX 90X63X75, Cochilie ramificatie PEX Da 160/125/140 mm, si Piesa racord PEX -otel G-63X2. Furnizarea materialelor anterior amintite este in curs, urmand ca Liceul Tehnologic sa efectueze achizitiile publice conform Legea nr. 98/2016 si sa incheie contractul de lucrari. Valoarea totala a investitiei este de 164613,31 lei inclusiv TVA, conform Devizului anexat.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%