Construire trotuar pe langa Drumul European E578 în comuna Sândominic2018 ianuarie
130000
Sândominic - Csíkszentdomokos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
În cadrul investiției se va realiza 1000 m de trotuar și unde nu există spațiu necesar se vor amenaja rigole. Creşterea excesivă a traficului în ultimii ani impune luarea unor măsuri pentru sporirea capacităţii de circulaţie, a fluenţei şi a siguranţei rutiere.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectul general al proiectului este îmbunătățirea imaginii comunei, obiectivul specific este asiguararea circulației pietonilor în condiții optime și sigură.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Principalul avantaj obţinut în urma realizării acestei măsuri este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul comunei prin mărirea fluidităţii traficului, prin creşterea nivelului de siguranţă a cetăţenilor şi prin protecţia infrastructurii. Un alt avantaj important este deplasarea în condiţii normale a posibililor turişti în comună.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Sándominic
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiectat

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%