Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni2022
350000
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
În vederea elaborarii si depunerii pentru finanțare a proiectelor din domeniul infrastructurii de mobilitate urbana, în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltare Regionala 2014 – 2020, prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regionala), a fost necesara elaborarea unui Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru municipiul Gheorgheni, urmare a abordarii integrate, susținuta de catre Comisia Europeana. Conform legislației naționale (Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, republicata cu completarile si modificarile ulterioare in martie 2016), Planul de Mobilitate Urbana reprezinta o documentație complementara strategiei de dezvoltare teritoriala urbana si a planului urbanistic general (P.U.G.) al municipiului Gheorgheni, dar si instrumentul de planificare strategica teritoriala prin care este corelata dezvoltarea spațiala a localitaților cu nevoile de mobilitate si transport ale persoanelor si marfurilor. În cadrul elaborarii PMUD si al documentației tehnice au fost analizate toate zonele municipiului si a fost aleasa / delimitata o zona de intervenție, unde au fost identificate cele mai mari probleme în domeniul mobilitații urbane si al transportului / circulației. Zona de intervenție include zona Garii CFR, cartierul cel mai populat din municipiu, strazile cele mai importante si o parte din centrul municipiului. Aceste zone sunt delimitate si în PUG al municipiului. Scopul final al intervențiilor prioritizate în PMUD, si dezvoltate în DTE / DALI este reducerea emisiilor de CO2 în zona de intervenție propuse. Având în vedere tipul infrastructurii realizate (drumuri/ spații publice) autoritatea publica locala are obligația legala de a asigura cheltuielile necesare funcționarii acestuia. Astfel cheltuielile de investiții (daca vor fi necesare ulterior), de întreținere si reparații, si de funcționare sunt asigurate din bugetul local. În consecința cheltuielile de funcționare întreținere, reparații în prezent sunt asigurare din bugetul local, iar dupa implementare de asemenea vor fi asigurate din bugetul local. Valoarea acestor cheltuieli vor creste în urma realizarii investiției ca urmare necesitații întreținerii adecvate a infrastructurii realizate (în prezent datorita lipsei de fonduri aceste lucrari sunt efectuate doar parțial, cu întârzieri). Astfel, în prezent cheltuielile de funcționare, în zona de intervenție se ridica la circa 75.000 lei/an, iar dupa finalizarea implementarii aceasta suma va creste la circa 133.532 lei - 242.235 lei (în funcție de întreținerea programata), . Astfel, dupa implementarea proiectului vor fi asigurate urmatoarele sume de catre municipalitate: Subvenții de exploatare: 133.532 lei - 242.235 lei (în funcție de întreținerea programata). Conform rezultatelor analizei financiare inclusa în DALI, proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar. De asemenea din analiza reiese ca proiectul nu este generator de venit. Sustenabilitatea financiara este demonstrata si prin faptul ca fluxul de numerar cumulat nu este negativa în nici un an în perioada analizata. Informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu parți terțe pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilitaților care au fost planificate si eventual încheiate: parcarile sunt reglementate prin HCL nr. 245/2016. Transportul în comun în prezent este operat de catre un operator privat, care a fost declarat câstigatorul unei proceduri competitive organizat în anul 2016 pe baza OUG 34/2006. Principalele acte normative care reglementeaza acest aspect este reprezentat de Legea administrației publice locale si Legea finanțelor publice locale. Aceste acte normative stabilesc atribuțiile si obligațiile parților implicate, conform infrastructura publica este întreținuta de catre APL.. Planul de Mentenanța va fi adaptat odata cu întocmirea PT si va fi în permanența îmbunatațit pe durata de viața a construcției. Acest plan va cuprinde atât costurile de operare cât si cele de întreținere si reparații: asigurarea energiei electrice pentru iluminatul public precum si a costurilor cu întreținerea si reparații curente respectiv a costurilor pentru întreținerile periodice (odata în 5 ani) O problema generala a modului de exploatare a construcțiilor realizate prin investiții, nu numai a celor din fonduri publice, este lipsa întreținerii. Dupa recepția la terminarea lucrarilor de construcții de obicei se urmareste comportarea construcției pâna la expirarea termenelor de garanție, pentru a se impune remedieri de catre executant, dar dupa recepția finala se aloca bugete mici pentru reparații marunte, fara sa existe o urmarire coordonata a comportarii în timp. În realitate este nevoie de o implicare a mai multor factori (autoritați publice, comunitatea locala) în activitatea de mentenanța, întrucât buna întreținere a construcțiilor, echipamentelor si dotarilor prelungeste semnificativ durata de viața a acestora si permite folosirea resurselor pentru dezvoltare în continuare. Mentenanța nu este doar o problema care depinde de implicarea persoanelor ci si o problema de buget. Previziunea bugetara trebuie sa aibe în vedere fondurile necesare acestui scop. Astfel în previziunile financiare au fost incluse sumele necesare pentru funcționare precum si pentru reparațiile curente si pentru cele periodice. S-a considerat ca aceste sume vor ramâne constant pe toata perioada analizata.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitații urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare. Obiectivele specifice ale proiectului 1. Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila - reducerea emisiilor de CO2 din municipiul Gheorgheni, încurajarea folosirii transportului si comun si cel nemotorizat în detrimental transportului cu autovehicule personale. 2. Realizarea traseului exlusiv pentru transport in comun: 9,409.41 mp 3. Realizarea pistelor pentru biciclete: 6,108.99 mp 4. Amenajarea spațiu partajat (shared space): 15,195.37 mp 5. Amenajare trotuar: 17,206.35 mp 6. Zona verde: 10,696.07 mp
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
O componenta cheie în politicile zonelor urbane o constituie promovarea dezvoltarii urbane, prin intermediul dezvoltarii transportului sustenabil. Planul de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Gheorgheni (PMUD) va contura strategii, initiative de politici, proiecte cheie si prioritati in vederea unui transport durabil, care sa sustina cresterea economica durabila din punct de vedere social si al protectiei mediului. Conform documentelor strategice la nivel european, un Plan de Mobilitate Urbana Durabila constituie un document strategic si un instrument pentru dezvoltarea unor politici specifice, care are la baza un model de transport, având ca scop rezolvarea nevoilor de mobilitate ale persoanelor si întreprinderilor din oras si din zonele învecinate, contribuind în acelasi timp la atingerea obiectivelor europene în termeni de eficiența energetica si protecție a mediului.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Grupurile ținta ale proiectului sunt: - persoanele / populația municipiului din zona de intervenție: Bulevardul Frației, Zona Garii CFR, str. Pompierilor, str. Márton Áron, Piața Petofi Sándor, str. Biserica Armeana, str. Selyem, str. Stejarului, str. Scurta, str. Frasinului, si str. Rákóczi Ferenc. Se estimeaza ca în aceasta zona traiesc aproximativ 6300 de persoane. Trebuie subliniat faptul ca Bulevardul Frației traverseaza doua dintre cele mai populate cartiere ale municipiului: Cartierul Bucin si cartierul Florilor. Acest grup ținta, în urma implementarii proiectului va beneficia de o infrastructura urbana de mobilitate total reconfigurata, prietenoasa cu mediul. În zona de intervenție se va reduce în mod semnificativ circulația autovehiculelor, se va reduce nivelul de zgomot si se va reduce cantitatea de CO2 emisa de transport. - populația municipiului Gheorgheni: 20.031 de persoane: în urma intervențiilor propuse toata populația va beneficia de o infrastructura de mobilitate reconfigurata, care va asigura acces neîngradit pentru toata populația municipiului. Odata cu realizarea proiectului se va înbunatați calitatea aerului. Transportul public va fi unul modernizat, care datorita prioritații obținute va fi mai sigur si mai eficient ca transportul individual, cu autovehicule. De asemenea toata popolația municipiului va fi beneficiarul unei infrastructuri pietonale si velor modern, care va avea prioritate în comparație cu transportul auto individual. - populația din zona municipiului Gheorgheni (din bazinul Gheorgheni): aproximativ 50.000 de persoane. Aceste persoane utilizeaza în mod frecvent infrastructura de mobilitate din municipiu. Înbunatațirea si eficientizarea acestei infrastructuri va avea efecte pozitive asupra acestei categorii de persoane în perioadele când vor utiliza drumurile si spațiilepublice reconfigurate si înbunatațite.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor