Modernizarea drumului comunal , drum de legătură între DN 12A - DJ 127A2018 ianuarie
50000
Lunca de Jos - Gyimesközéplok
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Destinaţie si funcţiuni : Suprafaţa totală ocupată definitiv: 2500 mp , din care : tronson I : 1032 mp , tronson II : 1468 mp. Lungimea totală a traseului studiat este de 526 m , din care tronson I : 259 m , tronson II : 258 m . În conformitate cu tema de proiectare, drum modernizat în plan urmăreşte traseul existent cu îmbunătăţiri maxime posibile . b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate : Compoziţia sistemului rutier: -Fundatie din balast de 20 cm grosime -Strat de bază din macadam de 10 cm grosime -Strat de legătură din mixtură asfaltică BAD 20 de 6 cm grosime-Strat de uzură din mixtură asfaltică BA16 de 4 cm grosime - Scurgerea apelor meteorice : Scurgerea apelor meteorice se va asigura prin pante longitudinale şi transversale - Siguranţa circulaţiei În cadrul proiectului sunt incluse lucrările pentru asigurarea siguranţei în desfăşurarea circulaţiei, stabilind locurile de amplasare, formele indicatoarelor rutiere precum şi marcajele aplicate pe suprafaţa părţii carosabile pentru dirijarea şi orientarea vehiculelor, complectînd semnificaţia indicatoarelor. - POD :Deschidere pod 10 m ,lăţime parte carosabilă 5,0 m ,Clasa de încărcare - Clasa E- A30-E80 Viteza de proiectare : 30 km/h , Structura constructivă : podeţ din grinzi prefabricat GP42-10 suprastructura este alcătuită din 8 buc grinzi prefabricate GP42 ,infrastructura – fundaţii din beton de ciment monolit - Regularizare albie pe o lungime de 6,50 m amonte– 7 m în aval de pod din zid de sprijin cu He=3,50 m şi protejarea albiei cu pereu din piatra bruta rostiută , asezat pe un substrat de beton C16/20 de10 cm grosime si balast de 15 cm gros. - Rampa de acces de 10 m – 10 m pe partea dreapta respectiv pe partea stânga c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; d) nevoi/solicitări funcţionale specifice.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii: a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); - amplasamentul propus se află în intravilanul comunei Lunca de Jos , drumul comunal face legătura între drumul național 12 A și drumul județean 127A . b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau căi de acces posibile : investiția propusă va avea un effect pozitiv asupra participanțiilor în traffic . c) surse de poluare existente în zonă; - nu este cazul d) particularităţi de relief : - zonă montană cu profil transversal mixt din cauza lățimii variabile . e) nivel de echipare tehnico - edilitară a zonei si posibilităţi de asigurare a utilităţilor- alimentare cu energie electrică , telefonie . f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; - nu este cazul . g) posibile obligaţii de servitute; h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică si de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; - nu este cazul . i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate – plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; - nu este cazul . j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate : - nu sunt monumente istorice în apropierea obiectivului propus spre modernizare .
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Intocmirea prezentei Note conceptuala este realizată în conformitate cu următoarele prevederi legale : HG 907/2016 ,Art.1 alin 2 lit.a și art.5 alin2 , potrivit cărora elaborarea studiului de prefezabilitate , după caz , a studiului de fezabilitate ori documentația de avizare a lucrăriilor de intervenții este condiționată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiției a notei conceptuale și a temei de proiectare .
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Participanți în trafic și locuitorii comunei .
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Documentația de avizare a lucrăriilor de intervenție este aprobată .

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%