Înfiintarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Subcetate , județul Harghita2022
300000
Subcetate - Gyergyóvárhegy
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Pe teritoriul comunei Subcetate în prezent nu există sistem de alimentare cu apă și de canalizare centralizată. O parte din gospodării au apa asigurată din fântâni individuale , utilizând apa freatică necontrolat și nemonitorizat. Această apă este infestată cu nitrați și nitriți din cauza creșterii animalelor în gospodării proprii si evacuărilor de ape uzate în resursele de ape de suprafață și subterane. Comuna Subcetate dorește să înființeze sistemele de alimentare cu apă și canalizare menajeră. În urma depunerii Cererii de Finanțare pe măsura M7.2. înregistrată și verificată la CRFIR ALBA - IULIA cu nr. F0720AM00021772100605, proiectul a fost aprobat pentru finanțare prin Raportul de selecție din data de 14.11.2017 al Directorului General al AM PNDR. Investiția de înființare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră se realizează în zona de intravilan al comunei Subcetate, în satele Subcetate - integral, Călnaci și Filpea - parțial, având o lungime a rețelelor de peste 11,5 km. Proiectul se încadrează în prioritățile propuse în Planul de Urbanism General al comunei și în Planurile de Amenajare a Teritoriului al comunei Subcetate și se încadrează în ,,Master Planul pentru sectorul de apă și canal - județul Harghita''. Prin realizarea proiectului , 77,56% din locuitorii Comunei Subcetate vor fi racordați la aceste sisteme de infrastructură de bază, fiind urmărit principiul gradului de acoperire a populației deservite. În urma licitației pentru execuție lucrări a fost desemnată o ofertă câștigătoare și a fost încheiat contractul de lucrări nr. 17/25.03.2021 între Comuna Subcetate și Euskadi SRL - leaderul Asocierii Euskadi SRL - Antrepriză Montaj Instalații SA. La data de 08.06.2021 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor. În prezent, procentul de execuție a lucrărilor este de circa 70%.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general: - înființarea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă și de colectare a apelor uzate menajere care va deservi populația din satele Subcetate, Călnaci și Filpea; Obiective specifice: - conformarea cu Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/ 2002; - funcționarea sistemului public de alimentare cu apă se va încadra în parametrii estimați atât din punct de vedere capacitiv cât și calitativ. - realizarea accesului la servicii de colectare a apelor uzate, în conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/ 271/CEE; - atenuarea efectului negativ datorat deversării apelor uzate prin colectarea și epurarea acestora la standarde europene, fără a polua cursurile de apă receptoare;
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Lucrările proiectate se justifică din punct de vedere ecologic, economic și social după cum urmează: - se elimină riscul de îmbolnăvire a consumatorilor de apă; - creșterea nivelului de trai al populației; - creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni și străini, care să dezvolte zona; - stoparea sau diminuarea migrației populației din zona rurală către mediul urban sau în alte țări; - creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat prin impozite și taxe pe baza dezvoltării economice; - reducerea nivelului de sărăcie, a numărului de persoane asistate social; - crearea de noi locuri de muncă în timpul execuției și exploatării; - relansarea turismului rural;
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii direcți ai investiției sunt cetățenii comunei Subcetate, în special cei din satele Subcetate - integral, Călnaci și Filpea - parțial. Beneficiarii indirecți sunt toți cetățenii care tranzitează localitatea și și beneficiază de serviciul de alimentare cu apă și canalizare.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Investiția se afla in faza de execuție a lucrărilor. După contractare, lucrările au început în luna iunie 2021, termenul de finalizare a lucrărilor fiind luna iulie 2022. Procentul de execuție a lucrărilor fiind de circa 70%.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

50% - 75%