EXTINDERE REȚEA APĂ-CANAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA2022
Gălăuțaș - Galócás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Comuna Gălăuțaș dispune de sisteme centralizate de canalizare menajeră și o stație de epurare ale apelor uzate menajere, precum și de rețele de distribuție de alimentare cu apă. În străzile propuse pentru extinderea rețelei de canalizare menajeră va trebui să existe rețea de distribuție apă potabilă și invers. Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă se va realiza pe 3,447 km, vor fi deserviți 327 locuitori și vor fi 70 de branșamente individuale. Extinderea sistemului de canalizare menajeră se va realiza pe 3,117 km, vor fi desrviți 215 locuitori și vor fi 26 de racorduri individuale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul principal al investiției constă în creșterea calității vieții locuitorilor prin crearea condițiilor decente de trai.Un alt beneficiu important îl reprezintă faptul că dezvoltarea infrastructurii în comună va ajuta la dezvoltarea turismului și va atrage investitori.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Această investiție va contribui semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor comunei Gălăuțaș, la dezvoltarea durabilă a întregii regiuni, va atrage totodată investitori în zonă și va motiva tânăra generație să nu părăsească comuna, respectiv să-și construiască locuințe aici.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii sunt toți locuitorii comunei Gălăuțaș, alte persoane care tranzitează zona și posibili investitori.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%