Reparaţii şi întreţinere străzi nemodernizate în Municipiul Gheorgheni2019
100000
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Străzile care fac obiectul prezentei Note de fundamentare sunt amplasate pe raza municipiului Gheorgheni pe traseul existent al străzilor pietruite în lungime de cca. 30 km în cca. 52 de strazi. Pietruirea existentă a străzilor are o lăţime variabilă cuprinsă între 3,00 - 4,50 m, platforma drumului fiind cuprinsă între 6 - 8 m. Din punct de vedere al stării tehnice, străzile prezintă degradări specifice drumurilor pietruite (gropi, denivelări, tasări, etc.), degradări care afectează siguranţa şi confortul circulaţiei. Starea de degradare este accentuată pe unele sectoare, explicabilă şi prin neamenajarea scurgerii apelor de suprafaţă. Evacuarea apelor pluviale din zona strazilor nu este asigurată, datorită lipsei șanțurilor care lipsesc pe majoritatea sectoarelor sau unde existentă acestea sunt colmatate și nu au continuitate. Astfel, prin realizarea prgramului de dezvoltare locală se propune reprofilarea străzilor de mai sus cu autogreder și completarea cu balast 0-63 mm pentru a le aduce la o stare cât de cât corespunzătoare.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul investitiei este imbunătătirea drumurilor de acces în spatiul urban care duce la dezvoltarea economică si socială a zonelor, avand ca rezultat final îmbunătătirea calitătii vietii, în scopul atingerii cerintelor de dezvoltare europene în spatiul urban. Obiective specifice: - Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Gheorgheni - Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei; - Imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona;
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Solicitarea de finanțare se justifică prin lipsa disponibilităților financiare ale Municipiului Gheorgheni pentru a acoperii cheltuielile de funcționare pentru anul 2019. În condițiile în care Municipiul Gheorgheni a încheiat execuția bugetară pe anul 2018 cu un excedent de 145.000,00 de lei, iar rezultatul execuției bugetare la sfârșitul lunii iunie a anului curent a fost de 0,00 lei, acesta nu are posibilitatea de a contracta lucrări de genul specificat mai sus, și care nu intră în categoria investițiilor, fiind finanțate din cheltuieli d efuncționare. Avand in vedere cele de mai sus, prin prezenta se solicita acordarea de fonduri din cota de 7,5% din impozitul pe venit - în concordanță cu prevederile Legii 273/2006, conform căruia prin excepție de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006, cota de 7,50% din impozitul pe venit se poate aloca pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, susținerea programelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală, precum și cheltuieli de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din venituri proprii și sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor proprii.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Grupurile țintă ale proiectului sunt: - persoanele / populația municipiului din zona de intervenție. Beneficiarii proiectului: populatia municipiului si administratia publica locala.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Nu este cazul.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%