Elaborare planuri parcelare/Parcellázási tervek elkészítése2019
70000
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
În anul 2018 a fost intocmit Cadastrul General al Comunei Sâncrăieni, cuprinzand toate imobilele al comunei.Imobilele la care nu erau intocmite titlurile de proprietate la data intocmirii Cadastrului General, imobilele aflate la dispoziția Comusiei Locale Sâncrăieni și care au fost intabulate cu mențiunea „proprietar neidentificat”, respectiv imobilele unde sunt mai mulți coproprietari necesita lucrari cadastrale și punere in posesie. Sunt necesare 1.500 lucrari cadastrale intocmit pentru fiecare parcela in parte.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Pentru terminarea lucrarii de punere in posesie și intabularea terenurilor aflate la dispoziția Comisiei Locale Sâncrăieni, a terenurilor inca neidentificate și pentru terenurile unde sunt coproprietari.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Înrucât la aceste terenuri trebuie intocmite planuri de parcelare, urmand a se finaliza actele de proprietate și eliberarea titlurilor de proprietate in favoarea persoanelor fizice solicitate, iar lucrariile cadastrale de intabulare trebuie intocmite de către autoritațile publice locale se solicita achiziționarea de servicii topografice pentru parcelare și intocmirea documentațiilor cadastrale.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Au fost elaborate documentația de atribuire, urmează demararea proceduriilor de achiziție publică pentru servicii topografice

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%