servicii de proiectare pentru „Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”

Conform Procesului verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor nr. 13054/16.06.2016 precum și a pozițiilor pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat alocate cu același scop prin HG nr. 752/2016 și 975/2016 sunt prezentate lucrările necesare a fi executate în urma inundațiilor: - lucrări de apărare mal - refacere infrastructură apărare mal - decolmatarea și repararea a 8 podețe - reparare pod a) Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate: Pentru refacerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie unui drum județean este necesară proiectarea și execuția lucrărilor de refacere, apărare și consolidare a fundației drumului inclusiv a zonei afectate de inundații, reparația, refacerea/reconstrucția podețelor, asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale din zona drumului, consolidarea malului, în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice. - sistem rutier elastic, parte carosabilă cu două benzi de circulație, cu acostamente balastate atât în intravilan cât și în extravilan; - să se asigure reprofilarea, să se adopte straturi de balast, de piatră spartă, strat de legătură (BA 5 cm) şi strat de uzură (BA 4 cm). În cazul în care din studiile de teren rezultă o altă configuraţie a structurii rutiere decât cel prezentat anterior, proiectantul va elabora două soluţii alternative viabile, care vor fi prezentate beneficiarului înainte de luarea unei decizii definitive; - În intravilanul localităților se recomandă evitarea ridicării a cotei finale/linia roșie a drumului pentru evitarea dificultăților de asigurare a acceselor la proprietățile riverane și pentru asigurarea continuității scurgerii apelor în dreptul drumurilor laterale și a acceselor. Dacă se consideră necesar, pe sectoarele unde datorită limitelor de proprietate cerințele dimensionale nu pot fi asigurate, pentru siguranţa circulaţiei, proiectantul va prevedea restricţii de viteză sau de gabarit, cu respectarea legislaţiei în domeniu; - șanțuri betonate, sau din elemente prefabricate în intravilan, după caz și în extravilan; - se vor asigura accesele la proprietățile riverane cu acces direct la drumul județean; - se va asigura racordarea drumurilor laterale cu amenajare la același nivel tehnic pe o lungime de 5m, iar șanțurile se vor descărca direct în șanțurile sau rigolele drumului județean; - se vor analiza tehnologiile de execuție care asigură, pe cât este posibil, continuitatea desfășurării traficului, alternativ pe o bandă de circulație, pe toată perioada de execuție a lucrărilor, cu semnalizarea corespunzătoare. Se recomandă, în limita posibilităților din teren, evitarea închiderii circulației (pe timp limitat), devierii circulației pe trasee ocolitoare, sau pe drumuri/podețe provizorii. b) Nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice: - rigole carosabile la marginea platformei pentru asigurarea colectării și scurgerii apelor din precipitații; - prestatorul va localiza toate instalațiile și construcțiile (aeriene/subterane) existente în zona drumului, în vederea mutării sau protejării acestora în condițiile legii. Se vor ridica la cotă, după caz, capacele căminelor de utilități. c) Număr estimat de utilizatori/ traficul mediu zilnic anual: este de sub 750/24 ore, este deschis circulației între 0+000-2+500, astfel încât pe acest sector se desfășoară trafic strict local al riveranilor. Ca urmare, la proiectarea lucrărilor de refacere a sectorului afectat pe DJ 127B se va avea în vedere încadrarea sectorului de drum în clasa tehnică V. și drum cu intensitate a traficului redus. d) Nevoi/solicitări funcționale specifice: - se vor prevedea elemente de siguranță a circulației (semnalizare orizontală și verticală) în conformitate cu prevederile tehnice în vigoare, borne kilometrice/hectometrice și, după caz, elemente de calmare a traficului (benzi rezonatoare sau denivelări pentru limitarea vitezei în zona trecerilor de pietoni sau/și a școlilor, etc.), parapete de protecție. Marcajele orizontale vor fi prevăzute a fi realizate cu materiale bicomponent și termoplastice. - în cazul înlocuirii podeţelor existente cu unele noi, ce se demonstrează a fi necesare, se recomandă analizarea posibilităților de utilizare/adaptare cu precădere a proiectelor tip din elemente prefabricate (tubulare, casetate, dalate, metalice din tablă ondulată..), conform standardelor tehnice în vigoare.