Modernizări de drumuri locale în satele Borzont și Joseni, comuna Joseni, județul Harghita2019
Joseni - Gyergyóalfalu
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Străzile din comuna Joseni au fost reabilitate parțial în anul 2012. Din cauza fondurilor insuficiente au mai rămas multe străzi neamenajate sau amenajate parțial. Starea drumurilor este necorăspunzătoare, ca drum pietruit a fost întreținut parțial, au apărut probleme de scurgere a apelor de suprafață și circulația mare cauzează o degradare permanentă.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al investiției este asigurarea unei infrastructuri care va servi confortul necesar al locuitorilor comunei. Considerăm că prin ralizarea acestei investiții vom contribui și la dezvoltarea turismului și a vieții economice.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea și oportunitatea modernizări rețelei de drumuri se justifică prin faptul că prin executarea lucrărilor proiectate se va aduce o contribuție însemnată la dezvoltarea infrastructurii de bază care va contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în comuna Joseni. Astfel, se vor îmbunătăți condițiile de trai pentru populația rurală și se va ajunge la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban, respectiv se va aduce o contribuție la dezvoltarea unei economii rurale competitive.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potențialii beneficiari al investiției sunt, înainte de toate riveranii, dar în mod indirect toți locuitorii comunei Joseni și Borzont într-un număr de aproximativ 5.400 de persoane.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Lucrările de reabilitare au fost demarate deja în anul 2018, astfel stadiul actual al investiției este aproape finalizat, însă pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile avem nevoie de sprijinul Consiliului Județean Harghita.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%