„Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400-20+300” (proiectare și execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400-20+300” (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tibod - Tíbód
Amplasament: 
Tibod, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
-Județul Harghita fiind situat într-o zonă muntoasă, cu relief caracterizat prin pante abrupte și văi înguste favorizează formarea, acumularea și propagarea viiturilor într-o perioadă de timp foarte scurtă, în zone imprevizibile, fără a avea posibilitatea de avertizare și de luare a unor măsuri de protecție prealabilă. Un alt factor determinant în formarea cauzate de furtunile înregistrate de-a lungul anilor și defrișările realizate pentru curățarea terenurilor forestiere afectate. Ploile abundente din perioada 2014-2016, cantitățile mari de apă căzute într-un interval foarte scurt de timp, au generat puternice viituri care au provocat pagube materiale însemnate în anumite zone ale județului Harghita. De asemenea au fost afectate și o serie de drumuri județene care în unele cazuri constituie singura cale de acces în unele localități. Astfel, în urma inundațiilor, sectorul de drum km 19+753-20+253 a fost afectat puternic de scurgerile de apă freatică, rezultând o alunecare de teren pe o lungime de 500 m, cedarea suprastructurii rutiere și băltirea apei în șanțuri. Consiliul Județean Harghita a efectuat lucrări de refacere în anii 2016-2017 pe sectorul amintit, conform proiectului elaborat pe baza unei expertize tehnice realizate în 2015. Pe timpul execuției lucrărilor de refacere a avut loc o alunecare de teren în zona km 19+780-19+810, în lungime de 30 m. Având în vedere că Expertiza tehnică și-a pierdut valabilitatea întrucât au survenit situații de calamități, Executantul a remediat situația, urmând ca după terminarea și recepționarea investiției, din noiembrie 2017 și până în prezent, sectorul km 19+785-19+810 să cedeze, rezultând iarăși o alunecare de teren. Conform prevederilor Hotărârii 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, Cap. 3 – Intervențiile în timp asupra construcțiilor, conform lit. a), art. 19 ”soluțiile se stabilesc numai după cunoașterea stării tehnice a construcțiilor, inclusiv a cauzelor care au produs degradări, dacă este cazul, ca rezultat al expertizării tehnice.” Luând în considerare Expertiza tehnică elaborată, conform contractului nr. 41/11180/17.05.2018, încheiat cu RC Geoproiect SRL-D, au fost identificate 6 zone cu alunecare, unde sunt necesare lucrări de consolidare cu piloți forați, respectiv zid de sprijin din gabioane. Pentru realizarea investiției este necesară proiectarea, respectiv execuția acestor lucrări, cu o valoare estimată de 2.193 mii Lei.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-Au fost identificate zone afectate de fenomene de tasare, cedare terasament cu transformare sub formă de alunecare de teren, fenomene care pun în pericol desfășurarea în condiții de siguranță a circulației pe tronsonul de drum DJ 134C
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-Pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu și realizarea lucrărilor în scopul îmbunătățirii condițiilor de circulație și de trai.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
-Acest proiect reprezintă o oportunitate în dezvoltarea infrastructurii zonei. Identificarea zonelor cu alunecare și stabilirea soluțiilor tehnice de consolidare prezentată în expertize tehnice Af și A4B2D.
Obiectivele proiectului: 
Achiziționarea serviciilor de proiectare și achiziționarea lucrărilor de execuție „Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400-20+300” (proiectare și execuție) necesare elaborării documentației tehnice de execuție și realizarea lucrărilor în scopul refacerii condițiilor de circulație și stabilizarea versantului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii, riveranii sectoarelor drumului județean DJ134C.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
„Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400-20+300” (proiectare și execuție) 2193.00 10.00 0.00 0.00 2183.00
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu