Elaborare plan urbanistic zonal Munții Harghita

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Elaborare plan urbanistic zonal Munții Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
urbanism , turism , mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Căpîlnița - Kápolnásfalu
Ciceu - Csíkcsicsó
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Harghita-Băi - Hargitafürdő
Sântimbru-Băi - Büdösfürdő
Siculeni - Madéfalva
Vlăhița - Szentegyháza
Băile Homorod - Homoródfürdő
Izvoru Mureşului - Marosfő
Zetea - Zetelaka
Izvoare - Ivó
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Populația din zona Munților Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Elaborarea planului urbanistic zonal este necesară pentru stabilirea clară a condițiilor de dezvoltare a zonei din punct de vedere turistic, economic
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Zone intravilan nereglementat urbanistic fără utilități adecvate, neaccesibile
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prin elaborarea formei finală a PUZ ului, obținerea tuturor avizelor și aprobarea de consiliile locale și Consiliul Județean Harghita va fii posibilă dezvoltarea armonioasă a zonei , punerea în valoare al potențialului turistic
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
strategia turistică al județului Harghita, strategia de dezvoltare al județului Harghita
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Legea 350/ 2001
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract Nr 7922/20.04.2012
Obiectivele proiectului: 
dezvoltare turistică a zonei
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
populația, proprietarii terenurilor, turiști , posibile investitori
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
17.98 mii lei
Denumirea investitiei
Elaborare plan urbanistic zonal Munții Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu