”Proiectarea lucrărilor de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland (proiectare faza DALI + Audit energetic)”

Şcoala Specială Ocland

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
”Proiectarea lucrărilor de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland (proiectare faza DALI + Audit energetic)”
Clasificare
Categoria bugetara: 
65.02 Învățământ
Cheltuieli bugetare: 
...07.04 învatământ special
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură educațională
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ocland - Oklánd
Adresa: 
Ocland nr. 69 și nr. 5
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În ultimii decenii nu s-a intervenit asupra infrastructurii clădirilor, au fost modernizate doar sistemele de încălzire. Ca urmare a folosirii intensive a spațiilor ( zilnic 9-10 ore) și a uzurii normale, gradul de degradare a clădirilor este ridicată. Starea clădirilor nu permit obținerea autorizației de funcționare. Nici organizarea funcțională a spațiilor nu asigură condiții optime necesare desfășurării procesului educațional. Efectuarea unor lucrări de reabilitare presupun existența unei documentații de avizare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Acoperișurile prezintă o stare degradată avansată, iar zidurile igrasie.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Degradarea continuă a clădirilor, funcționarea instituției fără autorizație.
DOCUMENTE ŞI POZE
Poze: 
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Hotărârea nr. 317/2016 privind aprobarea Strategiei educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
-Legea educației Naționale nr.1/2011 -Ordinul Nr. 5573/2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a învățământului special şi special integrat
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Nu e cazul
Obiectivele proiectului: 
Scop principal: realizarea serviciului de proiectarea lucrărilor de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland prin întocmirea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a Auditului energetic.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Copiii/elevii cu cerințe educative speciale, cadrele didactice și de administrație.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
29.69 mii lei
Denumirea investitiei
”Proiectarea lucrărilor de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland (proiectare faza DALI + Audit energetic)”
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu