Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 24 în localitatea Băile Homorod (DALI)

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 24 în localitatea Băile Homorod (DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Turism și educație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Homorod - Homoródfürdő
Amplasament: 
Băile Homorod
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În anul 2014 a foste efectuat evaluarea stării existente și experizarea tehnică a imobilelor situate în localitatea Băile Homorod , aflate în proprietatea județului Harghita. Expertiza tehnică printre altele recomandă îmbunătățirea rezistenței a stabilității și a durabilității Vilei nr. 24 conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții , cu modificările și completările ulterioare .
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Deficiențe semnalate la Vila nr. 24 : sunt degradate parterul și demisolul din cauza pătrunderii ploii și umezelli prin acorerisul degradat .
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prognoze pe terme lung , ca urmare a implementării proiectului este dezvoltarea turismului .
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Conform alin. (4) art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 54 / 2012 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita „Consiliul Judeţean Harghita are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora”.
Obiectivele proiectului: 
Îmbunătățirea infrastructurii turistice , Formarea unei imagini turistice atractive .Organizare de tabere pentru copii şi tineret în diferite teme . Creşterea circulaţiei turistice .Formarea unei imagini turistice diferenţiate şi atractive, pentru localitate ; Dezvoltarea a turismului în județul Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Tineret
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
28.00 mii lei
Denumirea investitiei
Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 24 în localitatea Băile Homorod (DALI)
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu