Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132– elaborare PAC+PTE

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132– elaborare PAC+PTE
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Vlăhița - Szentegyháza
Adresa: 
Județul Harghita, DJ 132, km 18+220 – km 47+085, limita cu jud. Brașov-Satul Nou-Ocland-Merești-Lueta-Vlăhița
Amplasament: 
Județul Harghita, DJ 132, km 18+220 – km 47+085, limita cu jud. Brașov-Satul Nou-Ocland-Merești-Lueta-Vlăhița
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În baza proiectului de Reabilitare DJ 132 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 2911/2009. Lucrările contractate nu au fost finalizate și contractul a fost reziliat pe 14.06.2012. Pentru finalizarea lucrărilor neexecutate din proiectul inițial, pe baza unui extras din proiectul inițial (fără reproiectări și fără introducerea de obiecte noi) a fost încheiat contractul de lucrări nr. 364/2015. După finalizarea tuturor lucrărilor proiectate și autorizate, obiectivul Reabilitare DJ 132 a fost recepționat la terminarea lucrărilor conform PV recepție nr. 23738/01.11.2016. Pentru determinarea lucrărilor ce trebuie remediate, în perioada de garanție, care nu se datorează uzurii normale din exploatare, au fost întocmite expertize tehnice de poduri și drum. Deoarece antreprenorul VE-MU-SE nu a efectuat remedierile stabilite în expertize, este necesar, în vedere atribuirii unui contract de lucrări, întocmirea unui proiect de execuție a remedierilor în perioada de garanție.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Deficiențele majore ale lucrărilor de Reabilitare DJ 132 au fost stabilite în expertizele elaborate
Prognoze pe termen mediu și lung: 
În urma remedierii lucrărilor se asigură viabilitatea drumurilor
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Executarea lucrărilor aprobate a fost autorizată și cofinanțată prin Programul Operațional Regional 2007-2013.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Conform art.5 din legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții ”sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor….a cerințelor fundamentale aplicabile..”
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor de viabilitate a drumului și realizarea cerințelor fundamentale din domeniul calității în construcții
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Participanți la trafic
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
42.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132– elaborare PAC+PTE 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu