Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132– elaborare PAC+PTE

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132– elaborare PAC+PTE
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Vlăhița - Szentegyháza
Adresa: 
Județul Harghita, DJ 132, km 18+220 – km 47+085, limita cu jud. Brașov-Satul Nou-Ocland-Merești-Lueta-Vlăhița
Amplasament: 
Județul Harghita, DJ 132, km 18+220 – km 47+085, limita cu jud. Brașov-Satul Nou-Ocland-Merești-Lueta-Vlăhița
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În baza proiectului de Reabilitare DJ 132 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 2911/2009. Lucrările contractate nu au fost finalizate și contractul a fost reziliat pe 14.06.2012. Pentru finalizarea lucrărilor neexecutate din proiectul inițial, pe baza unui extras din proiectul inițial (fără reproiectări și fără introducerea de obiecte noi) a fost încheiat contractul de lucrări nr. 364/2015. După finalizarea tuturor lucrărilor proiectate și autorizate, obiectivul Reabilitare DJ 132 a fost recepționat la terminarea lucrărilor conform PV recepție nr. 23738/01.11.2016. Pentru determinarea lucrărilor ce trebuie remediate, în perioada de garanție, care nu se datorează uzurii normale din exploatare, au fost întocmite expertize tehnice de poduri și drum. Deoarece antreprenorul VE-MU-SE nu a efectuat remedierile stabilite în expertize, este necesar, în vedere atribuirii unui contract de lucrări, întocmirea unui proiect de execuție a remedierilor în perioada de garanție.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Deficiențele majore ale lucrărilor de Reabilitare DJ 132 au fost stabilite în expertizele elaborate
Prognoze pe termen mediu și lung: 
În urma remedierii lucrărilor se asigură viabilitatea drumurilor
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Executarea lucrărilor aprobate a fost autorizată și cofinanțată prin Programul Operațional Regional 2007-2013.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Conform art.5 din legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții ”sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor….a cerințelor fundamentale aplicabile..”
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor de viabilitate a drumului și realizarea cerințelor fundamentale din domeniul calității în construcții
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Participanți la trafic
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.00 mii lei
Denumirea investitiei
Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132– elaborare PAC+PTE
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu