Extindere-modernizare și dotare UPU (inclusiv amenajare teren cu drumuri și platforme) - elaborare SF

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Extindere-modernizare și dotare UPU (inclusiv amenajare teren cu drumuri și platforme) - elaborare SF
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Dr. Dénes László nr. 2
Amplasament: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean De Urgență Miercurea Ciuc își desfășoară activitatea medicală și administrativă pe 14 paturi, pe o suprafață foarte redusă (actual numai pe o suprafață de 668,30 mp) față de necesarul real iar extinderile sunt imposibile în structura actuală. Având în vedere numărul cazurilor tratate în cadrul UPU (27268 pacienți în 2015; 25634 pacienți în 2016; 12519 pacienți între 01 ianuarie - 20 iulie 2017), luând în considerare cerințele reglementărilor în vigoare privind condițiile de asigurat pentru actul medical dar și spațiile necesare pentru asigurarea circuitelor și condițiilor specifice secției este necesară extinderea secției UPU, mărirea spațiului utilizabil pentru activitatea medicală, socială și administrativă. Locația UPU din cadrul Spitalului Județean De Urgență Miercurea Ciuc se află într-o clădire veche, de tip vagon, cu încăperi mici, neadecvate, în prezent nu corespunde niciunui standard de performanță: nu are sistem de ventilație și condiționare aer, sistemele de distribuire de agent termic sunt învechite, îngreunând activitatea unității.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Probleme majore se prezintă la mai toate utilitățile: sistemele de închideri uzate, accesele separate ale adulților de cei pediatrici nu se pot delimita conform cerințelor legale, fără ieșiri de urgențe separate pentru UPU, rampă de acces neconformă( deschisă, neîncăpătoare, neîncălzită, cu acces pietonal îngreunat, etc.), lipsa sistemului de acces electronic care se materializează prin fenomenul de „dute-vino” al aparținătorilor totodată reprezentând și un risc și mai crescut de diferite epidemii. Lipsa aparaturii medicale specifice medicinii de urgență, (cea existentă fiind învechită și insuficientă) respectiv lipsa unor aparaturi specifice UPU, necesare îmbunătățirii procesului de diagnostizare și tratament îngreunează activitatea prestată. Lipsă se prezintă și pe plan de resurse umane, în prezent numai 4 medici de specialitate în medicină de urgență (neexistând vreun medic de familie cu competențe în medicină de urgență, angajat la UPU) lucrează la UPU, astfel fiind suprasolicitați psihic și fizic, la care se adaugă și condițiile precare de lucru toate acestea făcând existența unui risc real și iminent de a pierde în continuare personal medical în favoarea altor spitale mai performante.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Pe termen mediu și mai ales lung se poate da o prognoză corectă și precisă: dacă nu se materializează prin acest proiect extinderea-modernizarea și dotarea UPU, respectiv dacă nu va fi amenajat un heliport la sol va scade iminent și în timp minim calitatea actului medical din cauza medicilor de specialitate insuficienți respectiv din cauza problemelor majore persistente in UPU (problemele cu utilități, problemele privind aparatura medicală învechită/insuficientă/ neexistența unor aparate medicale performante specific pentru UPU, etc). Privind aceste probleme majore la UPU nici Spitatul Județean nu va avea oprotunitatea de a fi avansată pe o treaptă de funcționare mai înaltă. Cu privire la organizarea activității medico-chirurgicale la nivelul Spitalului Județean de urgență Miercurea Ciuc constatăm, că suprafețele utile existente sunt insuficiente, posibilitățile de organizare conform normelor în vigoare nu poate fi realizată. Acest fapt se datorează dezvoltării spitalului, înmulțirii specialităților deservite față de anul construirii clădirii respectiv modificării permanente a legislației privind regelementările funcționării spitalelor atât din punct de vedere medical cât și din punct de vedere al siguranței respectiv drepturile omului. Suntem în imposibilitatea de a amenaja unele zone/spații care ar trebui să deservească siguranța actului medical; nu putem desemna circuitele conform normelor în vigoare pe majoritatea secțiilor care funcționează în cadrul spitalului. Suntem în imposibilitatea de a amenaja la fiecare etaj câte o toaletă pentru persoane cu dizabilități locomotorice. Aceste lipsuri se datorează lipsei de spațiu. O altă mare problemă cauzată tot din lipsa spațiului este amenajarea structurii de spitalizare de zi la parterul clădirii principale. Această structură ar trebui să conțină paturile aferente internărilor /cazurilor rezolvate prin spitalizarea de zi. Sensul acestei structuri este tratarea afecțiunilor care nu necesită supraveghere continuă într-o altă structură bine definită și separată de spitalizarea continuă pentru a reduce cheltuielile spitalizării respectiv al apariției unor infecții cauzate de aglomerație. În prezent nu există posibilitate de separare a structurii de spitalizare de zi de cel continuu. Existră riscul de a pierde finanțarea aferentă cazurior rezolvate prin spitalizare de zi în situația în care nu vom reuși amenajarea unor saloane/unei structuri adecvate acestei tip de servicii. În activitatea spitalului reprezintă o mare deficiență lipsa unui laborator de analize medicale proprii. În prezent aceste servicii sunt asigurate de o societate, contra cost. În acest caz spitalul achită lunar o suma consistentă pentru aceste servicii, este expus dorinței și voinței prestatorului, acest fapt reprezentând o vulnerabilitate mare pentru spital și nu are posibilitatea de a presta pe baza unui contract cu CAS servicii de analiză de laborator medical pentru pacienții care se adresează cabinetelor ambulatorii. Având în vedere faptul, că spitalulu funcționează pe sistem pavilionar, reprezintă o deficiență majora locația depozitului de materiale sanitare/consumabile/alte materiale. Procedura de aprovizionare a secțiilor înseamnă deplasarea fiecărei secții de 1 - 3 ori/lună la depozitul situat la aprox. 3,5 km de la sediul central. Acestă distanță reprezintă o cheltuială inutilă de timp și bani din partea spitalului.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
După cum se știe au existat în ultimii ani mai multe încercări de a găsi soluția optimă în vederea obținerii de noi spații aferente desfășurării activității medicale dar și administrative aferente Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Obținerea și amenajarea de noi spații atât pentru UPU cât și pentru Spital, dotarea extinderii UPU cu aparatură medicală performantă specific UPU este impetuos necesară în vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării unei activități medicale și administrative la standardele impuse de normele și de legislația în vigoare. În urma analizării mai multor soluții, ce au constat în obținerea de noi spații prin reamenajarea unor spații existente sau construirea unui corp de clădire nouă, total independentă de celelalte clădiri din curtea Spitalului Județean de Urgență Miecurea Ciuc considerăm cea mai bună variantă în vederea soluționării problemei mai sus prezentate este realizarea unei Extinderi pentru Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Miercurea Ciuc și amenajarea a minim două etaje pentru secțiile Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Extinderea UPU propriu zisă ar consta dintr-o clădire de două nivele: Demisol+Parter cu o arie construită de aproximativ 1650 mp pe nivel, cu kmo lungime de 55 metri, și o lățime de 30 metri, respectiv cu o posibilă lărgire de 15 metri lungime și 30 metri lățime la Demisol+Parter, plus o supraetajare de două etaje, a 2100 mp/etaj, în vederea realizării unui corp nou al Spitalului Județean de Urgență. Extinderea ar fi în legătură directă cu actuala Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc printr-o rampă de acces performantă, de cca.200 mp, cu o lungime de 30 m și o lățime de 6,5 m. (rampă închisă, încălzită, două bande pentru autovehicule+acces pietonal), alipită de clădirea actuală dinspre intrarea în UPU actual, perpendicular cu blocul B. Ținând cont de faptul că la construirea unie clădiri se pot face economii atunci când partea de infrastructură și fundație este gata executată, propunem ca această extindere U.P.U să fie astfel proiectată încât peste demisolul+parterul nou realizat pentru UPU să fie construite încă două nivele, fiecare nivel având de asemenea aproximativ 2100 de mp. ( suprafața: 70x30 m)
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Dat fiind că Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc este inclus pe lista Ordinului Ministerul Sănătății (OMS 739/2017) privind spitalele eligibile să beneficieze de fondurile alocate în cadrul POR. Axa.8.2.b realizarea extinderii UPU (demisol+parter) poate fi finanțată din fonduri UE, iar extinderea, pe verticală peste UPU, este soluția ideală al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc pentru obținerea de suprafețe noi, utilizabile. Aceste etaje (minim două) ar reprezenta o suprafață de manevră pentru spital prin care ar reuși, în funcție de soluția propusă prin studiul de fezabilitate, următoarele amenajări conform norme: • oncologie (în locul oncologiei ar veni copartimentul neurochirurgie) • pediatrie (în locul pediatriei ar veni ORL) • dermatologie • laborator (?) • depozit • FIRAM • administrație • arhivă Stabilirea secțiilor care se vor muta în noul corp al spitalului se va realiza pe baza soluției date de proiectant în studiul de fezabilitate al investiției propuse.
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Din punct de vedere al finanțării avem următoarea propunere: Demisol și Parter cu un total de 1650 mp/nivel (cu o suprafață de 55x30 m) ce vor deservi Unitatea de Primiri Urgențe, inclusiv amenajare teren cu drumuri și platforme, din fonduri UE – Program Operațional Sectorial 8.2.B; Etajele 1, 2, + lărgirea Extinderii UPU la Demisol și Parter cu 15x30 m, cu un total de 450 mp /nivel), respectiv realizarea a două nivele pe extinderea UPU (cu un total de 2100 mp /nivel) din alte fonduri – Consiliul Județean, CNI
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor prevăzute de Ordinul 1706/2007; Legea 95/2006 cu modificările și completările ulterioare; Eficientizarea activității medicale prin asigurare circuite separate pentru secții, reducerea timpului de transport al pacienților în stare critică;
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Unitatea de Primire Urgențe; Secți chirurgicale și medicale.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
480.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
480.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Extindere-modernizare și dotare UPU (inclusiv amenajare teren cu drumuri și platforme) - elaborare SF 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu