Servicii de elaborare Studiului și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului la nivelul judeţului Harghita

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Servicii de elaborare Studiului și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului la nivelul judeţului Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
74.02 Protecția mediului
Cheltuieli bugetare: 
...05.02. colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății nr 5
Amplasament: 
Județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
- În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi a prevederilor HG nr. 257/2015 privind aprobarea metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului; - Având în vedere rezultatele obţinute în urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional conform cărora judeţul Harghita se încadrează în regimul de gestionare II (conform Ordinului MMAP nr. 1206/2015 privind aprobarea listelor cu unităţi administrativ teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa nr. 2 a Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător), - Consiliul Judeţean Harghita trebuie să demareze procedura de elaborare a Planului de menţinere a calităţii aerului. - Planul de menținere a calității aerului se întocmeste pe baza unui studiu elaborat de către persoane fizice și juridice autorizate care dețin certificat de înscriere în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Conform HG 257/2015 se impune efectuarea acestei studiu
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Păstrarea nivelului poluanților sub valorile limită, asigurarea protecției efective a sănătății umane
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
252/05.11.2018
Obiectivele proiectului: 
asigurarea protecției efective a sănătății umane și a mediului; - păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită pentru poluanții Dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), pulberi în suspensie (PM10, (PM2,5), benzen (C6H6), nichel (Ni), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd);
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Populația din județul Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
55.00 mii lei
Denumirea investitiei
Servicii de elaborare Studiului și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului la nivelul judeţului Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu