Schimbarea geamurilor aflate în incinta imobilului Dispensar medical Patinoar, cu geamuri termopane cu tâmplărie din PVC (EXECUȚIE)

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Schimbarea geamurilor aflate în incinta imobilului Dispensar medical Patinoar, cu geamuri termopane cu tâmplărie din PVC (EXECUȚIE)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, str. Patinoarului, nr. 3, județul Harghita
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, str. Patinoarului, nr. 3, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Imobilul care face obiectul prezentei documentații este amplasată în Miercurea Ciuc și are destinație de dispensar. - regimul juridic: imobilul se află în intravilanul orașului Miercurea Ciuc, aflat în administrarea Consiliului Judetean Harghita și în proprietatea județului Harghita. - regimul tehnic: construcție existentă, cu regim de înălțime P+E. Conform regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin H.G.R.nr.766/1997, Anexa nr.3, art.6 și în conformitate cu metodologia specifică elaborată de M.L.P.A.T. construcția se încadrează în categoria „C” de importanță. Clasa de importanță a construcției, potrivit reglementărilor tehnice și corelată cu categoria de importanță, este a III-a, constructe de importanță normală. Construcția cu destinație de dispensar este structurată pe doua niveluri, având la parter ca și la etaj cabinete medicale și spații auxiliare. Tot în scopul reducerii consumului de energie termică în clădire, în expertiza tehnică a clădirii efectuată în anul 2012 de către o firmă specializată se recomandă ,,ajustarea tâmplăriei existente de pe faţade, cu tâmplărie din PVC dublustratificat, cu folie de aluminiu la exterior, împotriva radiaţiilor şi intemperiilor, minim 5 camere şi opţional, fante hidroreglabile. Utilarea uşilor de acces, uşi etanşe, cu sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă.”. Majoritatea ferestrelor imobilului sunt ferestre duble cu tâmplărie din lemn având o stare degradată. Astfel pierderea de căldură la aceste ferestre este cea mai semnificativă din clădire. Luând în considerare cele exprimate mai sus este nevoie urgent de schimbarea ferestrelor cu ferestre termopane cu tâmplărie din PVC, cu minim 5 camere În total este nevoie deci de schimbarea a 31 buc. de ferestre cu mărime de 155cmx170cm, 5 buc. de ferestre cu dimensiune 60cmX80cm, 3 buc. de ferestre cu mărime de 70cmX400cm, 6 buc. de ferestre cu dimensiune de 70cmX170cm și 1 buc. de fereastră cu dimensiune de 170cmX270 cm.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Majoritatea ferestrelor imobilului sunt ferestre duble cu tâmplărie din lemn având o stare degradată. Astfel pierderea de căldură la aceste ferestre este cea mai semnificativă din clădire.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reducerea consumului de energie termică în clădire
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 Republicată privind calitatea în construcţii, cu completările și modificările ulterioare în general și în speță cele prevăzute la: ,,art. 27 Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale: a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;” - Respectarea prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu completările și modificările ulterioare în general și în speță cele prevăzute la: ,,art. 1 (3) Până în anul 2020 se stabileşte o ţintă naţională indicativă de reducere a consumului de energie cu 19%.”. - Respectarea prevederilor Legii nr. 372/2005 Republicată privind performanţa energetică a clădirilor, cu completările și modificările ulterioare în general și în speță cele prevăzute la: ,,art. 22 (1) În cazul clădirilor cu o suprafaţă utilă de peste 500 m2, aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice, precum şi în cazul clădirilor în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice, prin grija proprietarului/administratorului clădirii, după caz, certificatul, în valabilitate, se afişează într-un loc accesibil şi vizibil publicului. (2) Începând cu 9 iulie 2015, prevederile alin. (1) se aplică clădirilor cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 m2, aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), conducătorii instituţiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi conducătorii instituţiilor publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii sau administratorii clădirilor de interes şi utilitate publică, denumiţi în continuare deţinători, vor acţiona pentru elaborarea şi afişarea certificatului. (4) În scopul informării publice privind consumurile energetice în clădiri şi al mobilizării deţinătorilor acestora în promovarea acţiunilor privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, certificatul se afişează la toate categoriile de clădiri de interes şi de utilitate publică, precum şi la cele prevăzute la art. 6 alin. (1), care sunt frecvent vizitate de public. (5) Deţinătorii clădirilor publice vor acţiona, în perioada de valabilitate a certificatelor, pentru punerea în aplicare a măsurilor recomandate incluse în certificatele elaborate pentru clădirile pe care le deţin. (6) Punerea în aplicare a măsurilor recomandate prevăzute la alin. (5) implică, în principal, expertizarea tehnică structurală şi auditul energetic al clădirii existente, proiectarea, executarea şi recepţia lucrărilor de intervenţie, cu respectarea actelor normative şi a reglementărilor tehnice în vigoare.”.
Obiectivele proiectului: 
Reducerea consumului de energie termică în clădire
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul medical, angajații care lucrează în imobil și cetățenii pentru care se asigură serviciile
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
50.00 mii lei
Denumirea investitiei
Schimbarea geamurilor aflate în incinta imobilului Dispensar medical Patinoar, cu geamuri termopane cu tâmplărie din PVC (EXECUȚIE)
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu