Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 (proiectare și execuție)

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Petőfi Sándor, nr. 14
Amplasament: 
Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14, Miercurea Ciuc, jud harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 se află în intravilanul orașului Miercurea Ciuc și este în proprietatea Județului Harghita și în administrarea Consiliului Judetean Harghita. Construcția are regim de înălțime S+P. Conform regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor din H.G. nr. 766/1997, Anexa nr. 3, art. 6 și în conformitate cu metodologia specifică elaborată de M.L.P.A.T. construcția se încadrează în categoria „C” de importanță. Construcția cu destinație de dispensar medical este structurată pe doua niveluri. Structura de rezistență este formată din zidărie portantă, cu planșeu din beton cu grinzi la subsol și lemn peste parter. Șarpanta este din material lemnos. Suprafața construită este: Ac=287,65 m2 respectiv Adc=378,44 m2, iar suprafața utilă este Au=286,57 m2. În imobilul Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 din Miercurea Ciuc în momentul de față funcționează 3 cabinete medicale de specialitate medicină de familie, 3 cabinete medicale de specialitate stomatologie și 3 cabinete de practică de specialitate tehnică dentară asigurând servicii medicale pentru populația din județul Harghita în special pentru cei din zona Ciucului. Rețeaua electrică în Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 este foarte veche, degradată, nu mai are performanța necesară pentru satisfacerea activităților sanitare din imobil, în unele cazuri chiar prezintă și pericol în utilizare. În expertiza tehnică a clădirii efectuată în anul 2012 de către o firmă specializată se recomandă modernizarea rețelei electrice. În consecință pentru ca instalaţiile electrice din clădire să funcționeze în parametrii normali și în bune condiții este nevoie de următoarele: revizia instalaţiei electrice, sistematizarea distribuţiei, eliminarea improvizaţiilor, înlocuirea circuitelor și conductoarelor, verificarea şi completarea tablourilor electrice de distribuţie, modernizarea sistemului de iluminat, introducerea corpurilor de iluminat eficiente şi a controlului automat al iluminatului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Rețeaua electrică în Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 este foarte veche, degradată, nu mai are performanța necesară pentru satisfacerea activităților sanitare din imobil, în unele cazuri chiar prezintă și pericol în utilizare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Aducerea instalațiilor electrice la parametri normali, și mărirea siguranței sistemului în exploatare. Reducerea consumului de energie electrică în clădire.
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 Republicată privind calitatea în construcţii, cu completările și modificările ulterioare în general și în speță cele prevăzute la: ,,art. 27 Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale: a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;”
Obiectivele proiectului: 
Aducerea instalațiilor electrice la parametri normali, și mărirea siguranței sistemului în exploatare. Reducerea consumului de energie electrică în clădire.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul medical, angajații care lucrează în imobil și cetățenii pentru care se asigură serviciile.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
70.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
70.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 (proiectare și execuție) 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu