servicii de proiectare pentru „Pod pe DJ 153D km 11+795, Subcetate, comuna Subcetate, judeţul Harghita”

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

servicii de proiectare pentru „Pod pe DJ 153D km 11+795, Subcetate, comuna Subcetate, judeţul Harghita”
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Subcetate - Gyergyóvárhegy
Adresa: 
DJ 153D, km 11+795
Amplasament: 
DJ 153D, km 11+795, la limita administrativa intre UAT Subcetate si UAT Sarmas
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Podul în alcătuirea actuală nu respectă condițiile de siguranță și confort a circulației rutiere și pietonale, podul nu corespunde cu norma tehnică în vigoare. Vechimea podului nu este cunoscută și este într-o stare de degradare constructivă și funcționare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Podul este vechi, ingust, necorespunz[tor prevederilor in vigoare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru circulatia rutiera si pietonala peste raul Mures,
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Pentru ca podul să fie capabil să preia încărcările corespunzătoare clasei aferente, se impune efectuarea lucrărilor de reparații capitale și demolarea existentului pod, respectiv construirea unui pod nou.
Obiectivele proiectului: 
În vederea analizării stării tehnice a podului a fost elaborat o expertiză tehnică, conform contract nr. 24/30082/15.12.2015. Tinand cont de concluziile acestei expertize pentru elaborarea DALI si PT afost incheiat contractul de servicii nr. 34/20006/01.09.2017
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonele de împrejur, mai ales din Subcetate, Hodoșa, Sărmaș.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.00 mii lei
Denumirea investitiei
servicii de proiectare pentru „Pod pe DJ 153D km 11+795, Subcetate, comuna Subcetate, judeţul Harghita”
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu