“MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES AGRICOLE DIN COMUNA DITRĂU, JUDEȚUL HARGHITA” 2022
Ditrau - Gyergyóditró
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Lucrarea este situată în Comuna Ditrău județul Harghita, și are o lungime totală de 6749 ml fiind amplasat pe partea Nordică, Nord-Vestică respectiv Sud-Vestică a localităţii şi asigură decongestionarea de către traficul rutier de exploatare a fondului agricol. Sectoarele de drumuri sunt drumuri existente în stare degradată datorită lipsei întreținerii și reparațiilor în decursul anilor. Drumurile au un profil transversal în rambleu fiind drumuri de câmp Pe ansamblu, majoritatea drumurilor de exploatare nu au o parte carosabilă bine definită si prezintă structură de pământ. Lucrări prevăzute: Traseul în plan Aliniamentele în plan urmăresc aliniamentele existente se vor face îmbunătăţiri ale acestora pentru a asigura racordarea acestora prin curbe cu arce de cerc şi franturi unde este cazul. Majoritatea aliniamentului amenajate sunt drepte fara curbe sau franturi. La intersectarea acestora se vor realiza racorduri ale marginii suprafetei carosabile prin arce de cerc. Elementele geometrice în plan, inclusiv amenajarea în spaţiu a curbelor (supralărgiri, convertiri, supraînălţări), sunt stabilite în conformitate cu prevederile STAS 863/85, pentru viteza de proiectare de 10 km/oră. Aceste elemente se vor îmbunătăţii în limita posibilităţilor existente pe teren, fără a fi nevoie de lucrări mari de terasamente sau de lucrări de artă costisitoare. Traseul în profil longitudinal Linia proiectată (linia roşie) urmăreşte linia actuală a terenului cu mici modificări, cu diferenţe în ax pozitive aproximativ egale cu grosimea stratului de uzură si legătură sau a stratului de bază plus corecturile necesare, aplicat în aşa fel ca pasul de proiectare prevăzut în STAS 863/85 să fie respectat. Se va amenaja panta longitudinala intre valoarea 0,09 - 5,74%. Traseul în profil transversal. Pe întregul traseul reabilitat, partea carosabilă va avea lăţimea între 4,0 și 6,0 m. În aliniament panta transversală va fi de 3,0% în acoperiș. Acostamentele se vor amenaja cu lățimea de 0,5 m. În curbele ce necesită supraînnălţări maxime valoarea deverului va fii de 6 % maxim, acostamentul va avea aceaşi dever ca şi partea carosabilă. Suplralărgirile se vor dispune conform specificaţiilor din STAS 863. Structura rutieră A vând în vedere reglementările tehnice în vigoare referitoare la reabilitarea şi consolidarea străzilor, grosimile minime la ranforsări de sisteme rutiere, posibilitatea măririi capacităţii portante a sistemului rutier ulterior prin metoda consolidărilor succesive, precum şi condiţiile impuse pe teren, prin dimensionare s-a adoptat următorul sistem rutier: Sistemul rutier se va dimensiona pentru o perioada de perspectiva de 10 ani, tinand seama si de posibilitatea unor ranforsari ulterioare, respectiv se va aplica metoda consolidarilor succesive in functie de valorile de trafic din viitor.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiective ale proiectului: - Înbunătățirea infrastructurii rutiere, asigurarea unei circulatii bune auto și pietonal. - Decongestionarea traficului rutier de exploatare a fondului agricol. - Înbunătătirea conditiilor de viață a locuitorilor comunei.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea proiectului este dată de starea sectoarelor de drum comunale aflate pe teritoriul Comunei Ditrău. Aceste asigură decongestionarea de către traficul rutier de exploatare a fondului agricol, și accesul la parcelele agricole extravilane. În prezent starea tehnică, din punct de vedere al asigurării cerintelor esențiale de calitate în construcții impune modernizarea acestor sectoare. Prin proiect se prevede modernizarea a două porțiuni de drumuri comunale, respectiv străzi pe teritoriul comunei Ditrău din Județul Harghita. Sectoarele de drumuri sunt drumuri existente în stare degradată datorită lipsei întreținerii și reparațiilor în decursul anilor. Drumurile au un profil transversal în rambleu fiind drumuri de câmp. Se poate observa starea degradată a drumurilor, partea carosabilă fiind din pietruiri realizate în decursul timpului, dar care au fost înnoroite. Starea carosabilului este degradată, zestrea existentă este alcătuită din pietruiri cu interspații nisipoase argiloase cu grosimi variabile așezate pe un strat cu conținut de bolovăniș compact, se poate observa că pe majoritatea traseului suprafața carosabilă este brăzdată de către șiroiri ale apei și înnoroiri. Degradările sunt datorate apei provenite din precipitații și a lipsei evacuării acesteia din zona drumului respectiv staționarea pe suprafața carosabilă. Infiltrațiile apei în corpul drumului implicând degradări datorită ciclurilor de îngheț si dezghet. Suprafetele de rulare prezintă degradări datorita lipsei elementelor geometrice transversale și longitudinale bine definite, respectiv dispozitivelor de scurgere a apelor deficitare, șanțurile fiind în cea mai mare parte colmatate sau, pe multe porțiuni, inexistente. Degradările existente pentru drumurile studiate sunt cele specifice drumurilor pietruite: de tipul gropilor, denivelărilor şi făgaşelor, fapt ce împiedică desfăşurarea normală a circulaţiei şi conduce la generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed (adus pe partea carosabilă de pe acostamente, drumurile laterale, accese, respectiv provenit din patul drumului pe sectoarele cu pietruire inexistentă).. În general străzile sunt pline de gropi, praf și noroi în perioadele ploioase, disconfort care afectează traficul și sănătatea populației prin poluarea mediului înconjurător. Această poluare este accentuată și de viteza mică de deplasare a autovehiculelor, care, pe lângă aceasta necesită și reparații mai dese. Pe unele porțiuni cu declivități longitudinale mici. apele meteorice băltesc, iar lipsa pantelor transversale amenajate pentru evacuarea laterală și acostamentele cu cote mai mari decât partea carosabilă, conduc la înnoroirea străzii care pe timp ploios devine de multe ori impracticabilă.  
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Ditrau, aprox 5000 de persoane.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
semnarea contractului de inantare cu AFIR

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%