Extinderea trotuarului pietonal zona Boteni în localitatea Izvoru Mureşului2022
207000
Izvoru Mureşului - Marosfő
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investiţia constă în construirea unei reţele de trotuar pietonal în localitatea Izvoru Mureşului,, zona str. Boteni determinată de creşterea circulaţiei auto pe E 578. În cadrul investiției se vor realiza 1000 m de trotuar pe lângă drumul european E578, și unde nu există spațiu necesar, se vor amenaja rigole. Creşterea excesivă a traficului în ultimii ani impune luarea unor măsuri pentru sporirea capacităţii de circulaţie, a fluenţei şi a siguranţei rutiere.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al investiţiei este dezvoltarea infrastructurii pietonale în localitatea Izvoru Mureşului, zona str. Boteni protejarea populaţiei rurale (în special a copiilor, elevilor şi a persoanelor în vârstă) de traficul aglomerat de pe E 578, îmbunătăţirea calităţii vieţii, dezvoltarea durabilă a comunei, precum şi corelarea acestora cu programele naţionale de dezvoltare rurală.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Realizarea acestei investiţii are un impact social deosebit beneficiind de el circa 1000 locuitori ai comunei. Principalul avantaj obţinut în urma realizării acestei măsuri este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul comunei prin mărirea fluidităţii traficului, prin creşterea nivelului de siguranţă a cetăţenilor şi prin protecţia infrastructurii. Un alt avantaj important este deplasarea în condiţii normale a posibililor turişti în comună.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii direcţi ai investiţiei sunt autorităţile administraţiei publice locale, iar beneficiarii finali ai investiţiei sunt locuitorii întregii unităţi administrativ-teritoriale, precum şi turişti care ne vizitează comuna, indiferent de vârsta, etnia sau categoria socială din care fac parte.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%