„Modernizarea parțială a rețelei de drumuri de interes local din satul Rugănești, Comuna Șimonești, Județul Harghita”2022
320000
Rugăneşti - Rugonfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Proiectul va deservi direct locuitorii satului Rugănești. În ultimii 10 ani a fost executat umplutură anuală pe străzile din proiect, astfel în momentul de față pe drumuri sunt cca. 70-80 cm de umplutură din piatră spartă. În cadrul proiectului vor fi reabilitate aproximativ 900 ml de drumuri de interes local. Necesitatea lucrărilor propuse prin prezentul proiect este justificată și de starea fizică a străzilor existente (degradate sau nemodernizate), stare necorespunzătoare raportată la condițiile generale de circulație actuale, cât și de perspectivă. Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, în zonă se crează premisele unor noi oportunități pentru populație, în prezent activitățile acestora fiind obstrucționate de conexiunile rutiere locale existente.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Proiectul propus va asigura circulația auto și pietonală în condiții de confort și siguranță (momentan drumul nu este cu sistem rutier modern.).Strategia de dezvoltare a comunei Șimonești stabilește ca prioritate dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, inclusiv asigurarea unor legături facile și corespunzătoare cu Drumul national DN 13C. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice: -asigurarea conectivității corespunzătoare cu toate drumurile din zonă - dezvoltarea social- economică a zonei prin posibilitatea atragerii de noi investitori, prin oferirea unei infrastructuri moderne și funcționale -îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației -sporirea gradului de siguranță al circulației rutiere -creșterea calității serviciilor publice
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
În ultimii 10 ani a fost executat umplutură anuală pe străzile din proiect, astfel în momentul de față pe drumurile sunt cca. 70-80 cm de umplutură din piatră spartă. În cadrul proiectului vor fi reabilitate aproximativ 900 ml de drumuri de interes local.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii satului Rugănesti, precum si restul locuitorii comunei, persoanele aflate in tranzit
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Este în curs întocmirea studiului DALI

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%