Amenajare Piață Multifuncțională, Comuna Tomești, Județul Harghita2022
Tomești - Csíkszenttamás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investiția propusă constă în realizarea unei Piețe Multifuncționale de recreere și agrement prin amenajarea unui teren neutilizat și degradat în Comuna Tomești în vederea îmnunătățirii peisjului rural și a calității vieții locuitorilor. Proiectul constă în ideea refuncționalizării zonei centrale în concordanță cu arhitectura istorică din zonă, și potențializarea acestor valori. În acest sens se vor adopta soluții de amenajare care să îmbunătățească aspectul autentic al așezării, iar elementele de amenajare modernă să se subordoneze caracteristicilor istorice ale ansamblului. Proiectul prezent va fi realizat parțial din suma de 671.000,00 Ron, repartizată Comunei Tomești, alocată de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita din Fondul la dispoziția Consiliul Județean Harghita, și parțial din bugetul local.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al proiectului constă în amenajarea unui teren localizat în centrul Comunei Tomești, aparținând domeniului public al comunei. Suprafața terenului are o formă triunghiulară, unitară, cu o suprafață totală de 1499 mp, care permite elaborarea unui concept de proiect complex și armonios din punct de vedere estetic, prin amenajarea de alei peitonale, spații verzi, spațiu de joacă pentru copii, spațiu de fitnes în aer liber și parcări ocazionale. Prin obiectivele și parametrii specifice de investiție se propune amenajarea unui spațiu verde cuprinzând dotări și echipări destinate activităților sportive și/sau recreative pentru populație. Soluția arhitecturală urbanistică propusă: - asigurare acces pietonal și carosabil în parc; - realizarea de alei pietonale și carosabile pavate cu dale din beton de calitate superioară; - amenajarea unui loc de joacă pentru copii cu pavaj din tartan cauciucat; - amenajarea unui teren de fitness, inclus în cadrul terenului de joacă; - plantarea de arbori, arbuști, plante perene și înierbarea suprafețelor nepavate; - realizarea iluminatului artificial; - dotarea cu mobilier urban; - amenajarea loc de parcare pentru autovehiculele; - amenajarea unei zone de scenă pentru diferite evenimente;
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea investiției constă în îmbunătățirea peisajului rural în centrul Comunei Tomești, prin amenajarea unui parc de agrement pe un teren neutilizat, creând un loc complex și armonios din punct de vedere estetic. Realizarea proiectului va contribui esențial la viața comunității, deoarece amenajarea propusă va fi la dispoziția locuitorilor comunei.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potențialii beneficiari proiectului sunt locuitorii din Comuna Tomești, într-un număr de 2552 de locuitori conform datelor statistice județene.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Stadiul actual de implementare al investiției este în etapa de elaborare a documentelor necesare proiectului, cum ar fi Certificatul de Urbanism, Studiul Topografic, Studiul Geotechnic, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%