Lucrări de amenajare a pădurilor, inclusiv activitățile conexe acestora pentru fondul forestier proprietate publică și privată a Municipiului Toplița, administrat de Ocolul Silvic Toplița2022
Toplița - Maroshévíz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investitia reprezintă lucrările de amenajare a pădurilor, inclusiv activitățile conexe acestora pentru fondul forestier aflat în proprietatea publica și privată a Municipiului Toplița, administrat de Ocolul Silvic Toplița, în suprafață totală de aproximativ 5349,30 ha. Evidenta unităților de producție și protecție ce fac obiectul contractului sunt prezentate în continuare: -UP I Toplița Pădure — 2620,00 ha (suprapuse parțial peste arii naturale protejate și Situ-uri Natura 2000); -UP II Toplița Pășune — 2729,30 ha (suprapuse parțial peste arii naturale protejate și Situ-uri Natura 2000); La UP II Toplița Pășune se va adăuga o suprafață de aproximativ 500 ha pășuni împădurite ce urmează a fi introduse în fond forestier în urma evaluării acestora pe teren. Suprafața totală ce face obiectul investitiei este de 5849,30 ha. Din punct de vedere tehnic, principalul cadru legal în baza căruia se va realiza acest contract, este reprezentat de Codul Silvic (Legea nr. 46 / 2008 cu modificările și completările ulterioare) și Normele tehnice pentru silvicultură: Norma 1 - Norme tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate; Norma 2 - Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor Norma 3 - Norme tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor Norma 4 - Norme tehnice privind evaluarea masei lemnoase destinate comercializării; Norma 5 - Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al proiectului este gospodărirea fondului forestier proprietate publică și privată a Municipiului Toplița bazându-se pe conceptul dezvoltării durabile și respectând cele 4 principii ale amenajării pădurii: principiul continuității și permanenței pădurilor, al eficacității funcționale, principiul conservării și ameliorării biodiversității și principiul economic. În contextul condițiilor minime obligatorii, impuse prin prezentul caiet de sarcini, autoritatea contractantă informează că, în activitatea de producție silvică și management forestier din care face parte integrantă și activitatea de amenajare silvică, prezența unor tehnologii informatice bazate pe principii moderne reprezintă un adevărat standard în conformitate cu cele mai noi tendințe în domeniu.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Este necesar achizitionarea unui nou amenajament silvic deoarece cel pe care il detinem este expirat.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Primaria Municipiului Toplita
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%