Servicii de intocmire Plan Urbanistic General2022
Toplița - Maroshévíz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Toplița nr.20/08.02.2012 a fost aprobat Planul Urbanistic General actualizat, care are valabilitate pâna la 31.01.2022 iar parcurgerea tuturor etapelor preliminare aprobarii noului Planului Urbanistic General actualizat necesita o perioada mai lunga de timp, precum și alocarea de fonduri substanțiale. Conform Legii nr.350/2001- privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se mentionează că, fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale”. Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare a municipiului.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Investitia vizeaza actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Toplita. Un Plan de Urbanism General va conduce o aşezare umană spre o dezvoltare controlată pentru evitarea aglomerărilor, sau al activităţilor nepotrivite ca apropiere.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Realizarea acestei investiți reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial prin aducerea acestora în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare durabilă socioeconomică şi de mediu actuală, precum şi actualizarea listei de proiecte de investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate şi a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare şi a impactului acestora la nivelul localităţii va duce la dezvoltarea localității din punct de vedere economic.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Persoanele fizice și juridice care dețin imobile în municipiul Toplița.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
S-a obtinut avizul nr.3/04.11.2021 de la Consiliul Județean Direcția Arhitectului Șef în vederea inițierii de către Consiliul Local al Municipiului Toplița a unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr.20/2012 prin prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%