Amenajare trotuar si accese la proprietăți in comuna lângă E578, in intravilanul comunei Sândominic2022
Sândominic - Csíkszentdomokos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin acest nota de fundamentare se solicită finanțarea contribuției proprie a proiectului de investiție- Amenajare trotuar si accese la proprietăți in comuna lângă E578, in intravilanul comunei Sândominic- finannțat de către PNDL.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Realizarea investiției este Interes public, pentru că în vederea modernizarii prin îmbunătăţirea condiţiilor de colectare și evacuare a apelor pluviale spre emisari siguri precum și pentru asigurarea accesului la proprietați, respectiv pentru asigurarea condițiilor de confort și siguranță pentru circulația pietonală al drumului european DE 578 Lipsa unei infrastucturi rutiere adecvate are efecte negative asupra economiei şi asupra circulației in condiții de siguranță și confort atât pentru pietoni cât și pentru traficul auto. Utilitatea proiectului constă în rezolvarea acestor probleme, precum şi în facilitarea pe viitor a unui sistem de întreţinere facil al trotuarului. Realizarea proiectului contribuie la siguranţa publică, va permite desfășurarea traficului pietonal in conditii superioare cu beneficii clare pentru siguranţa şi fluentizarea traficului. Prin executarea lucrărilor de colectare și evacuare a apelor de suprafață se reduce pericolul apariţiei fenomenelor de eroziune.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea finanțârii constă în înbunătățirea gradului de confort/siguranță al locuitorilor si locuintelor din zona, creșterea sigurantei traficului pietonal, îmbunătățirea aspectului localității, asigurarea accesului pietonal la obiectivele socio-culturale din localitate.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii investiției sunt locuitorii lângă DE578, pietonii care circulează pe acest sector de drum.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
După derularea procedurii de achiziție publică, a început executarea lucrăriilor de amenajare trotuar, stadiul actual a investiției fiind de 20%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%