Amenajare zonă turistică și reparare cladire Anexa Flotație / Turisztikai zóna létrehozása és a Flotáció épületének javítása2022
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investiția cuprinde amenajarea zonei Flotației aferente exploatației miniere din anii 1965, abandonat la scurta vreme după punerea in funcțiune, prin amenajare zonă turistică și agrement, alei pietonale, parcare, zonă verde. Pe amplasament exista o construcție anexa cu 3 nivele, unde se va executa lucrari de conservare și profilaxie. Aceste lucrări constau din desfacerea integral a tencuielii existente atât de pe pereți verticali cât și tavane, astfel incât pereții imbibați cu ape din infiltrații să se poate usca, urmând retencuirea suprafețelor și inlocuirea ușilor și ferestrelor degradate in totalitate.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Proiectul urmăreşte amenajarea unei zona de agrement, in aşa fel încât să asigură petrecerea timpului liber într-o zonă de recreere, într-un mod civilizat şi de nivel european. Terenul fiind amplasat în imediata vecinătate a drumului județean DJ123D cu o circulaţie intensă de turişti locali şi straini, fapt ce necesită un aspect estetic şi funcţional mărit al zonei.Gradul de atracţie al localităţii depinde în mare măsură de modul de amenajare al peisajului, zona flotației amenajata ca zonă turistică și agrement jucând un rol important în acest cadru. Lucrarile de intervenții propuse asupra construcției existente in aceasta zonă, au menirea de a proteja cladirea de perpetuarea degradării, și conservarea acestuia pentru lucrari ulterioare de amenajari compatibile funcțiunii zonei in care există.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Amenajarea zonei turistice și de agrement din această zona contribuie la dezvoltarea turistică și economică a zonei. Procesul de dezvoltare a comunei in acest sens poate fi atins printr-o abordare ştiinţificã a unor teme privind valorificarea resurselor, organizarea, sistematizarea şi amenajarea pe baza unor criterii şi norme specifice de dotare şi echipare care sã conducă la creşterea eficienţei economice şi sociale a acestora în contextul protejării şi conservării mediului şi a resurselor turistice.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei, turiștii veniti in comună și in zonele invecinate
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A fost realizat imprejmuirea terenului și schimbarea acoperișului de tip terasa in acoperiș șarpanta

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%