EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA2022
Gălăuțaș - Galócás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Se dorește modernizarea sistemului de iluminat public prin menținerea actualelor circuite și schimbarea aparatelor de iluminat îmbătrânite și deteriorate cu aparate de iluminat de tip LED. Se vor înlocui 106 lămpi pe stâlpii existenți în zonele deficitare.Prin contractul de finanțare nerambursabilă nr. 282/12.07.2021 cu Administrația Fondului pentru Mediu se acordă suma de 157.886,82 lei, reprezentând 90% din valoarea cheltuielilor eligibile și conform actului adițional nr. 1 din 21.09.2021 la contract prin Anexa nr. 2 s-a stabilit graficul de finanțare nerambursabilă astfel: pentru anul 2021-suma de 5.000 lei și pentru anul 2022-suma de 157.886,82 lei.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul investiției este eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Gălăuțaș pentru atingerea următoarelor obiective: - optimizarea consumului de energie; - reducerea emisiilor de CO2; - realizarea unui raport optim și eficient calitate/preț; - îmbunătățirea calității iluminatului public din comuna Gălăuțaș; - creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Întrucât în zonele în care se dorește schimbarea lămpilor iluminatul este deficitar, prin realizarea acestei investiții va crește siguranța persoanelor și cea rutieră, se previn infracțiunile, se asigură securitatea proprietății publice și private, se realizează economii financiare provenite din iluminatul public eficient, precum și reducerea emisiilor de CO2.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii investiției sunt toți locuitorii comunei Gălăuțaș, precum și toți participanții la traficul rutier/pietonal de pe raza U.A.T. Gălăuțaș.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
3%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%