„Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Valea lui Pavel, județul Harghita"2022
Valea lui Pavel - Pálpataka
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitarea şi extinderea clădirii Şcolii Gimnaziale Valea lui Pavel cu scopul: - realizării condiţiilor unei educaţii de calitate şi creşterii gradului de participare a populaţiei în învăţământul primar şi gimnazial; -eliminării discrepanţelor sociale dintre mediul urban şi cel rural; - evitării depopulării satelor, în special a acelor sate, care nu constituie centru de comună; - creşterea calităţii infrastructurii educaţionale pentru beneficiul întregii comunităţi; - obţinerii unei construcţii, care să satisfacă cerinţele actuale prevăzute de normativele în vigoare referitoare la cerinţele fundamentale de rezistenţă şi stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică şi utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educaţionale în comuna Corund, respectiv îmbunătăţirea calităţii serviciului procesului educaţional la nivelul învăţământului obligatoriu (primar şi gimnazial), precum şi la nivel preşcolar (parte neeligibilă a proiectului) în satul Valea lui Pavel, o localitate de tip răsfirat, aflat la o distanţă de 8 km faţă de centrul de Comună. Acest proiect contribuie la Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Pe termen mediu, prin asigurarea bazei materiale minime, şi a unui cadru corespunzător a desfăşurării activităţilor de educaţie şi de recreere, se estimează o mărire a gradului de participare a elevilor la şcoală, reducerea substanţială a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii. Pe termen lung se măreşte astfel capitalul intelectual al localităţii, ceea ce implicit contribuie la o creştere economică substanţială a comunei, oferind forţă de muncă pregătită şi calificată.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Cladirea Școlii Gimnazială Valea lui Pavel se află într-o stare avansată de degradare, nu mai corespunde așteptărilor moderne, astfel Comuna Corund a depus o cerere de finantare în cadrul POR 10.1: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin prezenta cerere solicităm fonduri pentru asigurarea contribuției proprii a Comunei Corund.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii proiectului sunt cei 395 locuitori a localității Valea lui Pavel, precum și tinerii care au intenția de a întoarce în localitate.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiectul tehnic de execuție este elaborat, procedura de achizițe publică a lucrărilor este în curs de desfășurare

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%