Reabilitare energetică și Modernizare Policlinica stomatologică (elaborare DALI)

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare energetică și Modernizare Policlinica stomatologică (elaborare DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, str. Timișoarei, nr. 4, județul Harghita
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, str. Timișoarei, nr. 4, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
PREZENTARE IMOBIL, GENERALITĂȚI Clădirea Policlinica stomatologică situat în Miercurea Ciuc, str. Timișoarei, nr. 4, județul Harghita, aparține patrimoniului județului Harghita, având un regim de înălțime demisol + parter + 2 etaje, iar suprafața construită desfășurată este 1.513,85 mp. Parterul clădirii, în afară de fosta radiologie dentară și împreună cu o parte din demisol (315 mp) se află, în administrarea Centrului Cultural Județean Harghita. Etajul II al clădirii în totalitate (355,75 mp) se află în administrarea Editurii Hargita Népe. 3 spații medicale din etajul I al imobilului se află în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Partea rămasă împreună cu centrala termică din subsolul clădirii este în administrarea directă a Consiliului Județean Harghita, în care funcționează: 4 cabinete medicale, 2 cabinete de practică (tehnicieni dentari și tehnician de aparatură medicală), 1 cabinete de masaj precum și sediul Colegiului Medicilor Dentiști Harghita. Conform regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin H.G.R. nr.766/1997, Anexa nr. 3, art. 6 și în conformitate cu metodologia specifică elaborată de M.L.P.A.T. construcția se încadrează în categoria „C” de importanță. Clasa de importanță a construcției, potrivit reglementărilor tehnice și corelată cu categoria de importanță, este a III-a, construcție de importanță normală. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE În momentul de față probleme tehnice principale ale construcției sunt următoarele: 1. Scurgeri ale apelor pluviale lângă baza clădirii. 2. La nivelul subsolului există pete de umezeală și igrasie mai ales la pereții interiori. 3. Inundarea subsolului clădirii prin rescurgerea apelor pluviale și probabil a apelor reziduale prin canalizarea clădirii, cu ocazia unor ploi neobișnuite de violente. 4. Instalație de apă și canalizare învechită și degradată moral. 5. Instalaţie electrică învechită și degradată moral. 6. Lipsa unor senzori de gaz şi unor robinete automate de închidere în încăperea centralei termice la instalaţia de gaze naturale. 7. Din privința performanţei energetice ale clădirii sunt următoarele probleme majore: a) Protecţia termică a clădirii este insuficientă; rezistenţele termice ale elementelor de anvelopă sunt mai mici decât valorile normate, lucru ce conduce la consum suplimentar de energie pentru încălzire. b) Corpurile de încălzire nu sunt dotate cu termostate. c) Nu există reglarea sarcinii termice. d) Există neconcordanţă între regimul de funcţionare al sursei (centrala termică) şi regimurile de ocupare ale diferitelor încăperi ale clădirii.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În momentul de față probleme tehnice principale ale construcției sunt următoarele: 1. Scurgeri ale apelor pluviale lângă baza clădirii. 2. La nivelul subsolului există pete de umezeală și igrasie mai ales la pereții interiori. 3. Inundarea subsolului clădirii prin rescurgerea apelor pluviale și probabil a apelor reziduale prin canalizarea clădirii, cu ocazia unor ploi neobișnuite de violente. 4. Instalație de apă și canalizare învechită și degradată moral. 5. Instalaţie electrică învechită și degradată moral. 6. Lipsa unor senzori de gaz şi unor robinete automate de închidere în încăperea centralei termice la instalaţia de gaze naturale. 7. Din privința performanţei energetice ale clădirii sunt următoarele probleme majore: a) Protecţia termică a clădirii este insuficientă; rezistenţele termice ale elementelor de anvelopă sunt mai mici decât valorile normate, lucru ce conduce la consum suplimentar de energie pentru încălzire. b) Corpurile de încălzire nu sunt dotate cu termostate. c) Nu există reglarea sarcinii termice. d) Există neconcordanţă între regimul de funcţionare al sursei (centrala termică) şi regimurile de ocupare ale diferitelor încăperi ale clădirii.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigura funcționării eficiente și sustenabile a Policlinicii stomatologice
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Pentru a asigura funcționarea eficientă și sustenabilă a Policlinicii stomatologice, se cer lucrări de reabilitare, retehnologizare și modernizare a instalației sanitare, de energie electrică, de încălzire și ventilare, este nevoie de schimbări de tâmplărie, izolări termice, etc..
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 Republicată privind calitatea în construcţii, cu completările și modificările ulterioare în general și în speță cele prevăzute la: ,,art. 27 Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale: a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;” - Respectarea prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu completările și modificările ulterioare în general și în speță cele prevăzute la: ,,art. 1 (3) Până în anul 2020 se stabileşte o ţintă naţională indicativă de reducere a consumului de energie cu 19%.”.
Obiectivele proiectului: 
Asigura funcționării eficiente și sustenabile a Policlinicii stomatologice
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii Județului Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
29.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
29.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare energetică și Modernizare Policlinica stomatologică (elaborare DALI) 86.00 29.00 0.00 0.00 57.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da