„Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400-20+300” (proiectare și execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400-20+300” (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tibod - Tíbód
Amplasament: 
Tibod, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
-Județul Harghita fiind situat într-o zonă muntoasă, cu relief caracterizat prin pante abrupte și văi înguste favorizează formarea, acumularea și propagarea viiturilor într-o perioadă de timp foarte scurtă, în zone imprevizibile, fără a avea posibilitatea de avertizare și de luare a unor măsuri de protecție prealabilă. Un alt factor determinant în formarea cauzate de furtunile înregistrate de-a lungul anilor și defrișările realizate pentru curățarea terenurilor forestiere afectate. Ploile abundente din perioada 2014-2016, cantitățile mari de apă căzute într-un interval foarte scurt de timp, au generat puternice viituri care au provocat pagube materiale însemnate în anumite zone ale județului Harghita. De asemenea au fost afectate și o serie de drumuri județene care în unele cazuri constituie singura cale de acces în unele localități. Astfel, în urma inundațiilor, sectorul de drum km 19+753-20+253 a fost afectat puternic de scurgerile de apă freatică, rezultând o alunecare de teren pe o lungime de 500 m, cedarea suprastructurii rutiere și băltirea apei în șanțuri. Consiliul Județean Harghita a efectuat lucrări de refacere în anii 2016-2017 pe sectorul amintit, conform proiectului elaborat pe baza unei expertize tehnice realizate în 2015. Pe timpul execuției lucrărilor de refacere a avut loc o alunecare de teren în zona km 19+780-19+810, în lungime de 30 m. Având în vedere că Expertiza tehnică și-a pierdut valabilitatea întrucât au survenit situații de calamități, Executantul a remediat situația, urmând ca după terminarea și recepționarea investiției, din noiembrie 2017 și până în prezent, sectorul km 19+785-19+810 să cedeze, rezultând iarăși o alunecare de teren. Conform prevederilor Hotărârii 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, Cap. 3 – Intervențiile în timp asupra construcțiilor, conform lit. a), art. 19 ”soluțiile se stabilesc numai după cunoașterea stării tehnice a construcțiilor, inclusiv a cauzelor care au produs degradări, dacă este cazul, ca rezultat al expertizării tehnice.” Luând în considerare Expertiza tehnică elaborată, conform contractului nr. 41/11180/17.05.2018, încheiat cu RC Geoproiect SRL-D, au fost identificate 6 zone cu alunecare, unde sunt necesare lucrări de consolidare cu piloți forați, respectiv zid de sprijin din gabioane. Pentru realizarea investiției este necesară proiectarea, respectiv execuția acestor lucrări, cu o valoare estimată de 2.193 mii Lei.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-Au fost identificate zone afectate de fenomene de tasare, cedare terasament cu transformare sub formă de alunecare de teren, fenomene care pun în pericol desfășurarea în condiții de siguranță a circulației pe tronsonul de drum DJ 134C
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-Pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu și realizarea lucrărilor în scopul îmbunătățirii condițiilor de circulație și de trai.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
-Acest proiect reprezintă o oportunitate în dezvoltarea infrastructurii zonei. Identificarea zonelor cu alunecare și stabilirea soluțiilor tehnice de consolidare prezentată în expertize tehnice Af și A4B2D.
Obiectivele proiectului: 
Achiziționarea serviciilor de proiectare și achiziționarea lucrărilor de execuție „Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400-20+300” (proiectare și execuție) necesare elaborării documentației tehnice de execuție și realizarea lucrărilor în scopul refacerii condițiilor de circulație și stabilizarea versantului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii, riveranii sectoarelor drumului județean DJ134C.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei
„Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400-20+300” (proiectare și execuție)
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu